Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt vervallen verklaard, en voor rekening en risico van het aandeelenkapitaal aan anderen verleend.

Daarentegen sluit de economie der hoofdvoorwaarden uit, dat de Regering deelt in de winsten der onderneming. Ook dat de Regering over 99 jaren kosteloos in het bezit van weg en werken gesteld worde. De Vennootschap, wezenlijk al de risico's op zich nemende en dragende, geniet alle voordeelen ten volle; en wat betreft het derven der aanspraak om over eene eeuw kosteloos in het bezit van een spoorweg te treden onthouden wij ons den tijdgenoot te bezwaren om onze klein-kinderen te ijevoordeelen. Natuurlijk kan onder de werking der voorwaarden van concessie, waarvan hier de rede is, de amortisatie van het obligatiënkapitaal over 95 jaren worden verdeeld en de risico vah den Staat ter zake daarvan (art. 8) dus ook tot het minimum gereduceerd.

Tegen mededeeling aan de Kamer, ook van geheel deze aanbieding bestaat bij mij geen bedenking hoegenaamd, en voor zoo verre noodig neem ik de vrijheid Uwe Excell. te verzoeken mededeeling daarvan in extenso te doen, er staat op makende dat de Regering nu of later niet zal toelaten dat anderen hun voordeel doen met de blootlegging van inzigten, vrucht van veeljarige studie, welke bij deze kennisgeving en aanbieding gedaan wordt uit liefde tot de zaak, gepaard aan de begeerte om nuttig te zijn en tevens, eindelijk, de waardering te verwerven die geen onpartijdige aan jarenlange arbeid en toewijding zal ontzeggen. Ingewikkeld is de voorgedragen basis van bespreking en onderhandeling niet; bezwarend voor. den Staat evenmin. Ten aanzien van de schatting dezer basis door een allezins bevoegd beoordeelaar wat de finantieele grondslagen betreft, verwijs ik naar de missive aan mijn adres van de firma P. J. Landrü alhier, dd. 12 dezer, welke ik de eer heb hierbij in originali over te leggen sub bijlage B. Wat zou de Regering dan weerhouden bespreking en onderhandeling aan te knoopen? Toch niet de aanhangige 4 overeenkomsten met de Ned. Ind. Spoorwegmaatschappij gesloten, al ware het enkel omdat geen voorafgaande opneming heeft plaats gehad, zoo als is gebleken uit de verklaring van den Voorzitter van den Raad van Commissarissen der Ned. Ind. Spoorwegmaatschappij, in de Vergadering van aandeelhouders op 13 Junij jl., en om de aan deze overeenkomsten gegeven toelichting door den Directeur der Mij., den Heer J. Groll, in zijn bekend artikel ingezonden in de N. R. Courant van 11 tot 15 Nov. jl., en in zijn onlangs rondgedeeld vlugschrift „De overeenkomsten met de Ned. Ind. Spoorwegmaatschappij en 's Lands belang"? Toch niet omdat 's Lands belang beter door Staatsaanleg dan door het verleenen van concessie zou worden bevorderd? Kunnen de uitkomsten, verkregen, bij het tot stand brengen van groote openbare werken bij wege van concessie — hoe rh"k ook aan teleurstellingen — de vergelijking doorstaan met die, verkregen

Sluiten