Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bylage A tot het adres aan den Minister van Staat, Minister van Koloniƫn, dd. 21 Januarij 1878.

HOOFDVOORWAARDEN VAN VOORLOOPIGE CONCESSIE, lo. Van wege concessionarissen worden opgenomen:

a. eene lijn van Tandjong-Priok en Batavia naar Tjitjalengka, lengte p.m. 240 kilometer;

b. eene lijn van Tjilatjap naar Tjitjalengka, lengte p.m. 210 kilometer;

c. eene ly'n Tjilatjap-Willem I-Samarang, hetzij langs Djocjo met een zijtak naar Magelang, hetzij door het dal der Seraijo, lengte p.m. 250 kilometer;

d. eene ly'n Solo-Sidho Ardja met zijtak naar Blitar, lengte p. m. 235 kilometer.

De hoofd-ingenieur der opneming wordt door concessionarissen aangesteld in overeenstemming met den Minister van Koloniƫn.

2o. De spoorwydte zal zyn 1.45 a 0.76 meter, ter beoordeeling en beslissing van de Regering.

3o. Aanleg en uitrusting worden voltooid binnen 10 jaren na het aanvaarden der definitive concessie.

Voor den aanleg en de uitrusting op den voet dezer voorloopige concessie van de lynen a en b van art. 1 betaalt de Staat zooveel pCt. van de kosten daarvan als by' de definitive concessie zal worden overeengekomen.

Tot de kosten van aanleg worden gerekend te behooren:

a. de kosten van opneming en de algemeene kosten van voorbereiding, organisatie en beheer tot maxima's by de definitive concessie overeen te komen;

o. de kosten van onteigening, onder- en bovenbouw, rollend materieel, gebouwen, gereedschappen, telegraaf en wat verder tot het aanleggen en voltooy'en van een spoorweg behoort, tot een maximum, voor elk der lijnen a, o, een d van art. 1 hiervoren, by de definitive concessie overeen te komen;

Sluiten