Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. het verlies op de exploitatie, daaronder begrepen 5 pCt. rente over het volle kapitaal van aanleg en uitrusting der banen en aanhoorigheden; het onderhoud der banen en gebouwen; het onderhoud, de vernieuwing en vermeerdering van rollend materieel gedurende den tijd van constructie en gedurende nog zoovele jaren n:-. het openen van het verkeer op de lijnen a en b, en van zoovele jaren na het openen van het verkeer op de lijnen c en d van art. 1 hiervoren, als bij de definitive concessie zal worden overeengekomen; alles tot maxima's bij de definitive concessie vast te stellen; en met regt van overschrijving van het eene maximum op het andere.

4o. De opneming wordt voltooid binnen ... maanden na het verleenen der voorloopige concessie.

Bij het aanvaarden der voorloopige concessie, hetwelk plaats heeft binnen ... maanden na dato, wordt door concessionarissen in 's lands kas

gedeponeerd eene som van in geld of in soliede rentedragende

Staatseffecten ten genoege van de ministers van koloniën en van financiën, tot zekerheid van de nakoming der verbindtenissen die bh' de voorloopige concessie worden aangegaan.

Staande de duur van de voorloopige concessie wordt het personeel thans by de Staats-opnemingen op Java werkzaam, gesteld ter beschikking van concessionarissen, met uitzondering van den chef van de dienst der Staatsspoorwegen op Java, die uit den aard van zijn ambt tot de functiën geroepen blijft, in het geleidend adres aan de Regering toegelicht.

5o. De definitive concessie wordt verleend voor — jaren. Zij wordt wettelijk bekrachtigd binnen — maanden na dato. Binnen zes maanden na hare wettelijke bekrachtiging wordt eene vennootschap opgerigt met een kapitaal van minstens — millioen gulden, ten volle te storten binnen 12 maanden na dato, op welke vennootschap alle regten en verpligtingen van concessionarissen overgaan.

6o. Door concessionarissen of de vennootschap die hen vervangt worden de banen Passaroean-Malang-Soerabaija en Tandjong-Priok-Batavia van den Staat overgenomen binnen eenen bü de definitive concessie overeen te komen tijd en tegen gereede betaling van den kostenden prü's, en overigens op de voorwaarden dezer voorloopige concessie, met dien verstande dat de kosten van spoorversmalling of van spoorverbreeding en het verlies op de exploitatie gedurende een bü de definitive concessie overeen te komen getal jaren, zullen komen ten laste van de constructie-rekening. Dan ook nemen concessionarissen of de vennootschap die hen vervangt de verbindtenissen van den Staat over ten opzigte van het dan in dienst van den Staat zünde personeel bü den Staatsaanleg.

Sluiten