Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage VII.

Ontwerp van Wet tot verhooging der begrooting van Nederlandsch Indië voor het dienstjaar 1878.

Gedrukt stuk 1877-78 II. 131 No. 2. Wü' WILLEM III, enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten: Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzakelijkheid is gebleken tot het verhoogen van de begrooting van uitgaven van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1878, vastgesteld bij de wetten van 13 December 1877 (Staatsblad No. 267 en 268), en tot het aanwnzen van middelen tot dekking van die verhooging van uitgaven;

Zoo is het, dat Wij den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, geluk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1.

In het Iste Hoofdstuk der begrooting van uitgaven van Nederlandsch Indië voor het dienstjaar 1878, betreffende de uitgaven in Nederland wordt onderafdeeling 41, Spoorwegen, verhoogd met zes honderd duizend gulden (ƒ 600.000.—) en alzoo gebragt op een millioen drie honderd zeven en tachtig duizend gulden (ƒ 1.387.000.—.)

Het eindcijfer van het voormelde hoofdstuk wordt alzoo nader vastgesteld op zes en twintig millioen zes honderd zestig duizend acht honderd zeven en negentig gulden (ƒ 26.660.897.—.)

Artikel 2.

In het Ilde hoofdstuk der voormelde begrooting, betreffende de uitgaven in Nederlandsch-Indië, wordt:

o. de lilde afdeeling (departement finantiën) aangevuld met de volgende onderafdeeling:

Onderafdeeling 22a. Voorbereiding van de invoering op 1 Januari 1879 van eene personele belasting van Europeanen, met dezen gehjkgestelden en vreemde Oosterlingen, alsmede van een patentregt van Europeanen en met dezen gelykgestelden, drie en vijftig duizend gulden (ƒ 53.000.—);

Sluiten