Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te voldoen. Vooral werd daarop prijs gesteld, omdat men in twee der afdeelingen meende te weten, dat door de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij concessie is aangevraagd voor een paar kleine lynen in Midden-Java, zonder Staatshulp.

Eindelijk zou men gaarne eene volledige opgave erlangen van hetgeen de thans voltooide lijn Soerabaija-Pasoeroean-Malang aan aanleg en voorziening van materieel heeft gekost. Ofschoon geen particuliere maatschappij zich aan het doen van die mededéelingen zou kunnen onttrekken en men op het ontvangen daarvan hoogen prys stelde, twijfelde men echter of de Regering tot het doen daarvan wel reeds ih staat zou zyn.

§ 4. De spoorweglijn Buitenzorg-Bandong-Tjitjalengka. Algemeen wekte het bevreemding dat de Minister het voorstel doet, om de lijn Batavia-Buitenzorg, die in handen is van eene particuliere maatschappü', door middel van Staatsaanleg voort te zetten. Tot nu toe was steeds begrepen dat zulk eene voortzetting niet mogelijk was, als de Staat niet eerst in het bezit der lijn Batavia-Buitenzorg was gekomen. De Indische Regering toonde zich zoozeer van de noodzakelijkheid van dat bezit overtuigd, dat zij bly'kens de byïage BB van het laatste Koloniaal Verslag, bladz. 8, volgens gouvernements besluit van 12 April 1877, No. 10, aan het Oppérbestuur voorstelde, om in geval de toen gevoerde onderhandelingen tot aankoop der ly'n Batavia-Buitenzorg mislukten, eene tweede ly'n van Staatswege tusschen die beide plaatsen aan te leggen, waarvan de kosten op hoogstens ƒ 3.750.000 werden geraamd. Sedert werden de vier overeenkomsten met de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappy gesloten; eene van Welke den aankoop van de lijn BataviaBuitenzorg bepaalt. Wel worden die overeenkomsten thans ter zyde gesteld, maar zy' zyn nog niet vervallen. Althans is niet uitgemaakt, of daarop, wat den bedoelden aankoop betreft, niet moet worden teruggekomen. Vroeg of laat toch zal de Staat, by' het volgen van het beraamde plan, tot overneming dier ly'n genoodzaakt zyn, en dan is het verre verkieslijk, dit thans te doen, dan dat.men daarmede%achte tot een later tijdperk,' als wanneer de waarde der lyn door den Staatsaanleg van den aansluitenden spoorweg aanmerkely'k zal zijn verhoogd. Men herinnerde daarbij wat met de lyn van den Grand Central Beige die op het Nederlandsche grondgebied ligt, is gebeurd. Toen die lyn nog niet met ons spoorwegnet was vereenigd, had zy betrekkelyk geringe waarde. Later, toen dit wel het geval was, kon de Staat haar niet magtig worden dan tegen een prijs, die door de Volksvertegenwoordiging zoo buitensporig hoog werd geacht, dat de anders hoogst wenschely'ke overdragt geen plaats kon hebben.

Naar veler oordeel was dus dit deel van het Regeringsvoorstel nog niet vatbaar voor beslissing. Wil men om de Preanger regentschappen

10

Sluiten