Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door hen, die thans door de Regering voorgestelde rigting afkeurden, werd gevraagd:

le. welk is het verschil in afstand tusschen de lijnen:

a. Tandjong Priok (Batavia)-Buitenzorg tot aan den overgang van de Tjisokkan, vergeleken met:

b. Tandjong Priok (Batavia)-Pondok Tjina tot aan Tjisokkan; en

c. Tandjong Priok, direct door het dal Tjibehet naar de Tjisokkan? 2e. welk is het hoogste punt in de drie rigtingen?

3e. welke is de totale som der klimmingen en dalingen in de rigtingen a en c? Die van b en c zouden wel niet veel verschillen;

4e. op welk bedrag raamt de Regering de kosten van den onder no. 1 c aangeduiden weg?

§ 5. De spoorweglijn Madioen-Blitar-Sidhoardjo. Men vroeg of terwijl de Regering door het aangaan der overeenkomsten met de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappü blhk had gegeven overtuigd te zijn van de noodzakelijkheid van den aanleg van drie verschillende spoorwegen in Midden-Java en deze nu ten gevolge der nieuwe zienswijze van de Regering althans door die Maatschappü niet zullen worden gelegd, de lün Madioen voor Staatsaanleg het eerst in aanmerking komt. Het antwoord van verscheidene leden was ontkennend. Zü wezen er op, dat de Bagelen eene residentie uitmuntende door groote vruchtbaarheid en eene talrüke bevolking nog weinig jaren geleden, toen de oogst aldaar mislukt was door hongersnood werd geteisterd. Die ramp had niet kunnen treffen indien er niet een totaal gebrek aan communicatie-middelen had bestaan. Op de Regering rustte de pligt deze residentie voor de herhaling van zulk oene ramp te vrijwaren. En daar nu het bedoelde gevaar voor Madioen niet bestaat, moest, naar het scheen, de Bagelen, met opzigt tot het verkrijgen van spoorweggemeenschap, aan Madioen voorgaan. Terwijl het noch uit een oeconomisch noch uit een finantieel oogpunt te verklaren was waarom thans door de Regering, met ter züde stelling van de andere lünen in Midden-Java, alleen de lün uit. Madioen naar Sidhoardjo werd voorgesteld, wenschte men de motieven, die den Minister daartoe hadden geleid, te vernemen.

Algemeen werd, in verband met hetgeen reeds vroeger daarover is gezegd, eene opgave gevraagd van de geraamde kosten voor elk der spoorwegvakken:

• Madioen-Kertosono, Kertosono-Blitar en

- Blitar-Sidhoardjo. j v

Eerst wanneer men die opgave bezat, was eene juiste beoordeeling van dit deel der voordragt mogelük. De becüferingen die men in de bülage No 18 van de stukken betrekkelük de Indische begrooting voor

Sluiten