Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niets meer te veranderen. Het personeel voor de dienst op deze lyn is aangenomen op gelijken voet als andere vaste landsambtenaren. De tariven zullen uit den aard der zaak worden vastgesteld door den Gouverneur Generaal en niet uitdrukkelijk aan de nadere goedkeuring van het Opperbestuur onderworpen worden; maar dit neemt niet weg dat het Opperbestuur ook daarover zijne controle kan uitstrekken, en zich in de zaak kan mengen wanneer het dit in 's lands belang noodig achten mogt.

Aan den in het Voorloopig Verslag te kennen gegeven wensch, dat m de wet zelve worde omschreven welke spoorwegen ten laste van de aangevraagde fondsen zullen worden aangelegd, is voldaan door eene wijziging van het voorgedragen wetsontwerp, dat in zooverre thans geheel geschoeid is op de leest der wet van 6 April 1875 (Staatsblad no. 61). Aan de enkele leden,-„die bij eene afzonderlijke wet wilden hebben bepaald, welke nieuwe spoorweglijnen op Java, hetzij reeds dadelijk, hetzij in het vervolg, zouden worden aangelegd, of zelfs het beginsel van eene afzonderlijke spoorwegbegrooting ook in Indië wilden hebben ingevoerd", moet de ondergeteekende in overweging geven om rekening te houden (zooals hij zelf heeft moeten doen) met den loop dien de behandeling der Javasche spoorwegaangelegenheden sedert 1871, toen hij de thans door hen uitgedrukte denkbeelden in een wetsontwerp formuleerde, genomen heeft. Op dit oogenblik zou de toepassing dier denkbeelden niets dan noodelooze vertraging te weeg brengen; voor het vervolg zullen zij welligt met vrucht kunnen worden toegepast.

De uitgewerkte ramingen van de kosten van aanleg der beide in de suppletoire begrooting bedoelde spoorweglynen en van de daartoe behoorende kunstwerken, zijn reeds eenmaal aan de Tweede Kamer medegedeeld, bij de aanbieding der primitive begrootingsontwerpen voor 1878. Ter voldoening aan het thans uitgesproken verlangen, worden die uitvoerige, in alle bijzonderheden afdalende stukken thans wederom overgelegd. !)

Eveneens worden, onder inventaris, overgelegd alle sedert de vaststelling der wet van 6 April 1875 (Staatsblad no. 61) bij de Regering ontvangen aanvragen en aanbiedingen van particulieren met betrekking tot den aanleg* van spoorwegen op Java, zoomede de daarop gegeven beschikkingen. *) Uitgezonderd zijn alleen de bekende aanvragen van de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij, welke geleid hebben tot de vier overeenkomsten van 13 Junij 1877, en wier mededeeling dus geen zin meer zou hebben, mitsgaders de zeer recente — in het Voorloopig Verslag ter sprake gebragte — aanvraag van die maatschappij betreffende eene uitbreiding harer lijn in Midden-Java met weinige kilometers.

Deze laatste aanvraag — die bij de Regering nog in overweging is kan

bezwaarlijk reeds nu overgelegd worden, omdat zy niet compleet is; im-

!) Deze stukken zijn nedergelegd ter griffie.

Sluiten