Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rekening van den Staat (no. 17 der stukken behoorende bü de Indische begrootmgs-ontwerpen voor 1878),, waarbij steeds rekening gehouden werd met de eventualiteit, dat de bestaande lijn Batavia-Buitenzorg de eenige spoorwegverbinding tusschen deze twee plaatsen en het eigendom van de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappü bleef. »j Dat de overneming dier lijn onmisbaar zou zyn, is ook in Indie niet beweerd, maar wel hebben de Indische autoriteiten de overneming wenschelijk geacht en dit meer bepaald omdat zy uitgingen van de stelling dat de lyn Bui^ tenzorg-Tjitjalengka door den Staat zou worden geëxploiteerd. De wenschelykheid van de overneming besprekende, hebben de Indische autoriteiten tevens gewaarschuwd dat de Staat zich niet aan overdreven eischen van de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappü behoefde te onderwerpen, aangezien het voordeeliger zou uitkomen eene nieuwe spoorwegverbinding tusschen Batavia en Buitenzorg aan te leggen, dan voor de bestaande lijn meer te betalen dan hare werkelijke waarde. Eene andere beteekenis mag aan de Indische adviezen betreffende het aanleggen van zulk een nieuwe spoorwegverbinding tusschen Batavia en Buitenzorg niet gehecht worden.

Ziet de Staat van de exploitatie der lyn naar de Preanger regentschappen af, dan kan van de overneming der lün Batavia-Buitenzorg bezwaarlijk langer sprake zyn. Aangaande het vervoer, langs deze lyn, van al netgeen voor den aanleg der lyn Buitenzorg-Tjitjalengka noodig is, zal eene speciale overeenkomst met de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappü kunnen gesloten worden, indien dit wenschelük blykt (want onmisbaar is ook eene zoodanige overeenkomst niet). Met het oog op de eventuele exploitatie (door particulieren) van den spoorweg naar de Preanger regentschappen, zijn thans nog geen voorzieningen te nemen; immers het ligt voor de hand dat men niet reeds nu, hetzü met de eige^ naresse der lün Batavia-Buitenzorg, hetzy' met eenige andere maatschappü eene overeenkomst zou kunnen aangaan betreffende de exploitatie van een spoorweg, die eerst over 4y2 jaar voor een gedeelte over 8 jaren in zü'n geheel voor het verkeer zal kunnen worden opengesteld. (Zie bladz. 25 van het straks genoemde stuk No. 17).

Wat betreft de vraag, of de bestaande ly'n Batavia-Buitenzorg sterk genoeg geconstrueerd is om de uit de Preanger regentschappen te verwachten transporten te kunnen dragen, kan de ondergeteekende de geruststellende verzekering geven die van hem verlangd is. De opmerking, waarmede de aangaande dit punt uitgesproken bedenkingen in de Kamer zelve reeds werden beantwoord, zyn alleszins juist. De stationsinrigtingen en het materieel op de lyn Batavia-Buitenzorg, berekend voor het vervoer 't welk men aanvankely'k te wachten had, zullen natuurlijk eenige uitbreiding moeten ondergaan als het vervoer door de verlenging der

!) Zie bijv. § 87,. 88, 116, 119.

Sluiten