Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden beantwoord in de toelichting van de 'avant-projets. voor de spoorwegverbinding. Wanneer nu deze beantwoording in elk opzigt uitvalt ten gunste der van Buitenzorg uitgaande en ten nadeele van de door het dal der Tjibehet loopende rigting, kan men dit alles dan eenvoudig ter zijde laten en enkel verlangen af te gaan op een paar cijfers omtrent hoogten en afstanden?

Wat hiervan zij, voor den ondergeteekende bestaat er natuurlijk geenerlei reden om de van hem gevraagde inlichtingen niet te verstrekken, voor zoover hij daartoe in staat is, dat wel zeggen: voor zoover ze betreffen de opgenomen spoorwegtracé's. Hn' laat ze dus hier volgen:

Het schijnt niet nutteloos hier dadelijk aan toe te voegen eene aanhaling uit de memorie van toelichting tot de avantprojets voor de Preanger lyn, bladz. 27. Men leest daar: „Voor het tracé, uitgaande van Buitenzorg, zyn de afstanden van Batavia tot de voornaamste plaatsen in de Preanger dus langer, en van Buitenzorg tot die plaatsen daarentegen korter, dan by' het tracé uitgaande van Pondok Tjina, hetwelk een voordeel is voor eerstgenoemd tracé, omdat het verkeer vooral van personen, tusschen Buitenzorg en de Preanger grooter belooft te zyn dan tusschen Batavia en de Preanger." (Zie over dit laatste punt bladz. 10 §§ 107-109 >.'an hetzelfde stuk.)

Een tracé van Tandjong Priok naar Tjibaroesa is niet opgenomen, en derhalve kan niet met volledige juistheid worden medegedeeld welke de lengte en de kosten van aanleg zouden zyn van een spoorweg van Tandjong Priok over Tjibaroesa en door het dal der Tjibehet naar de Tjisokkan. Daar echter Tandjong Priok in eene regte lijn ongeveer 43 kilometers van Tjibaroesa verwijderd is en de spoorwegafstand tusschen Tjibaroesa en de Tjisokkan 69 kilometers bedraagt, kan men aannemen dat eene ly'n van Tandjong Priok naar de Tjisokkan ongeveer 1Ï2 kilometers lang zou zyn. De kosten van zoodanige spoorwegverbinding zouden natuurly'k nog aanzienlijker zyn dan die van de lyn Pondok TjinaTjisokkan (100 kilometers), welke begroot .zyn op ƒ 22.200.000, l) terwijl de kosten der lyn Buitenzorg-Tjisokkan (106 kilometers) zijn begroot op slechts ƒ 20.850.000.—.

Uit den aard der zaak kon of kan er voor de Regering geen aanleiding bestaan om ten aanzien van eene lijn Tandjong Priok-Tjisokkan

i) Door den aanleg van een zijtak naar Tjandjoer, die bij de keuze van dit tracé onvermijdelijk is, zouden de kosten klimmen tot ƒ 23.000.000.—.

lo. Spoorweg-afstanden.

Tandjong Priok-Batavia 9 kilometers.

Batavia-Buitenzorg-Tjisokkan 163 „

Batavia-Pondok Tjina-Tjisokkan 130

Sluiten