Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer naauwkeurige gegevens te verzamelen, omdat zjj den aanleg van een spoorweg door het dal der Tjibehet niet raadzaam acht, zoowel wegens de groote technische bezwaren en kosten welke daaraan verbonden zijn, als Omdat zij — wat degenen die zoozeer hechten aan de kortste verbinding tusschen de vlakte van Bandong en de haven te Tahdjong-Priok, niet schijnen te doen — met een spoorweg uit de residentie Batavia naar de Preanger regentschappen nog iets meer beoogt, dan den afvoer van stapelproducten uit een bepaald punt in de binnenlanden naar de zee langs den koristen weg. Er is — en dit mag bij de beschouwing dezer zaak niet over het hoofd worden gezien — op een eiland als Java veel minder reden om alles aan de bekorting van den afvoerweg op te offeren, dan bijv. in Europa, waar men steeds rekening heeft te houden met de concurrentie van andere landen.

2o. Hoogste punten.

In de lijn Batavia-Buitenzorg-Tjisokkan 648 meters; in de lijn Batavia-Pondok Tjina-Tjisokkan 478 meters.

3o. Klimmingen en dalingen.

Hoewel gevraagd is naar de totale som der klimmingen en dalingen, ral men wel genoegen willen nemen met de volgende opgaaf der voornaamste kÏÏmmingen en dalingen: 2)

Tracé Batavia-Tjisokkan:

eerste klimming van -f- 2 tot -f- 543, dus 541 meters; eerste daling „ -f 543 „ + 367, „ 176 „ tweede klimming „ + 367 „ + 648, „. 281 „ tweede daling „ + 648 „ + 244, „ 404 „ te zamen: voornaamste klimmingen 822 „ voornaamste dalingen 580 „

Tracé Batavia-Pondok Tjina-Tjisokkan:

voornaamste klimming van + 2 tot -f- 478, dus 476 meters;

voornaamste dahng van + 478 tot -f- 208, dus 269 „

Op deze mededeeling, ontleend aan de dikwijls genoemde memorie van toelichting tot de avant-projets voor de Preanger lijn, moet de ondergeteekende, ter voorkoming zoo mogelijk van verkeerde opvattingen, weder dadelijk laten volgen eene aanhaling uit datzelfde stuk, blz. 27. Als de conclusie der voorafgegane vergelijking tusschen de voordeelen en nadeelen der beide opgenomen rigtingen leest men aldaar:

„Uit deze vergelijking blijkt, dat het tracé, uitgaande van Buitenzorg en over Soekaboemi, korter is, veel minder zal kosten, veel meer zal opbrengen en veel nuttiger zal zijn dan het tracé uitgaande van Pondok

2) Voor meer gedetailleerde inlichtingen zijn de lengte-profillen, die reeds eenmaal aan de Kamer werden overgelegd, steeds ter beschikking van de leden.

Sluiten