Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tjina, en het eerstgenoemde slechts in één opzigt voor het laatste moet onderdoen, namelijk daarin, dat het achtereenvolgens meer daalt en rh'st, hetwelk algemeen en te regt als een n<* deel wordt beschouwd, dat de kosten van exploitatie van een spoorweg verhoogt.

„Wel beschouwd is dit nadeel intusschen slechts van overwegend belang by spoorwegen met een groot trafiek, en dit is hier, ook in de toekomst, niet te verwachten, daar de hoeveelheden, die vervoerd moeten v/orden, op Java wel nimmer boven het middelmatige zullen stügen.

„Dewül overigens de hellingen op beide tracés vrü gelijk zün, en op beiden het gewigt der treinen zoo geregeld moet worden als voor het bereiden van hellingen van 1(40 noodig is, zullen de exploitatiekosten voor het van Buitenzorg uitgaande tracé, ten gevolge van de meerdere rüzing en daling er van, slechts daardoor hooger kunnen worden dan die voor het tracé uitgaande van Pondok Tjina, dewyl dien ten gevolge op het eerstgenoemde, voor het vervoor van gelijke lasten, wat meer brandstof zal noodig wezen en eenige meerdere slijtage zal ontstaan.

„Dat de daardoor veroorzaakte vermeerdering van exploitatiekosten niet büzonder groot kan worden, is wü'ders af te leiden uit het feit, dat in 1875 op de lün Samarang-Vorstenlanden-Willem I, met hellingen van 1|20 a 1|100 tusschen Tangong en Solo, en van 1140 a 1|34 tusschen Kedoeng Djati en Willem I, en op de lün Batavia-Buitenzorg, met hellingen van 1|120 a 11100 en één helling van 1180 bü Buitenzorg, de gezamenlijke uitgaven voor brandstoffen en water en voor olie en smeer voor locomotiven, rütuigen en wagens niet meer hebben bedragen dan respectivlük 15.5 pet. en 14 pet. der totale exploitatiekosten, en derhalve niet alleen in verhouding tot de andere uitgaven gering zü'n, maar ook zeer weinig verschil aantoonen, niettegenstaande de conditiën van het vervoer op beide lünen wel veel verschillen.

„Het zü'n overigeens niet de betrekkelük hoogere of lagere exploitatiekosten, maar de directe netto-opbrengsten van een spoorweg waar het op aankomt, en deze laatse zullen voor de lün, uitgaande van Buitenzorg, al aanstonds twee en een derde maal grooter zijn, dan voor het tracé uitgaande van Pondok Tjina."

De ondergeteekende mag van de quaestie der rigtingen niet afstappen zonder nog eens met nadruk de bü eene vroegere gelegenheid reeds gedane aanbeveling te hebben herhaald, om, wanneer men in een debat over de beste spoorwegrigtingen op Java treden wil, (wat zoo dikwüls in de Kamer zelve geoordeeld is verkeerd te zü'n) althans voor de met veel zorg en groote kosten op het terrein zelf gemaakte studiën en verzamelde gegevens niet het oog te sluiten. En bovendien moge gewaarschuwd worden tegen de valsche voorstellingen, die men voor zich vormen of aan anderen geven moet wanneer men de mededeelingen der Regering uit haar verband rukt, Zoo wordt in het Voorloopig Verslag door de voorstanders van de rigting door het dal der Tjjibehet eene zinsnede uit het laatste Kolo-

Sluiten