Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zend zes en zeventig gulden) en het eindcijfer van het Ilde hoofdstuk op ƒ 120.589.418.— (honderd twintig miUioen vijf honderd negen en tachtig duizend vier honderd achttien gulden).

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeriele departementen, autoriteiten, collegien en ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven.

De Minister van Koloniën,

Sluiten