Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Memorie van Toelichtingen.

. Gedr. stuk 1879-80. 100. No. 3.

§ 1. In de uitvoering der ontworpen plannen voor eene spoorwegverbinding tusschen Oost- en Midden-Java is tot dusver, ten gevolge van bekende omstandigheden, eene leemte blijven bestaan. Volgens die " plannen zou de verbindingslijn loopen van Sidhoardjo (in de lijn Soerabaija — Pasoeroean) over Madioen naar Soerakarta. Voor deze geheele verbindingslijn werd in Indië een avant-projet opgemaakt, en de memorie van toelichting betreffende dat avant-projet werd aan de StatenGeneraal medegedeeld bij de primitive ontwerpen der Indische begrooting voor 1878 0 De toenmalige Regering wenschte echter alleen het stuk Sidhoardjo-Madioen voor rekening van den Staat te doen aanleggen, en voor het stuk Madioen-Soerakarta eene concessie te geven aan de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij. Omtrent het een en ander maakte zij te gelijkertijd voorstellen bij de Staten-Generaal aanhangig. De concessie betreffende de.lijn Madioen-Soerakarta werd, te zamen met andere contracten die met de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappü- waren aangegaan, aan de bekrachtiging der wetgevende magt onderworpen bh' een op den 27sten Julij 1877 ingediend wetsontwerp 2). Voor den aanleg der lijn Sidhoardjo-Madioen werden bij de straks bedoelde ontwerpen der Indische Begrooting voor 1878 gelden aangevraagd. Die gelden zijn, onder eene volgende Regering, toegestaan, nadat de aanvraag van de gewone begrootingsontwerpen losgemaakt, en bü een afzonderlek wetsontwerp, strekkende tot verhooging der begrooting 3), herhaald was. Maar het wetsontwerp tot bekrachtiging der overeenkomsten met de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappü, dat den steun van het in 't najaar van 1877 opgetreden Kabinet niet erlangde, werd door de Tweede Kamer verworpen. De Regering zag zich nu geroepen om nopens den aanleg der lijn Madioen-Soerakarta zoo spoedig mogelyk een nieuw voorstel aan de Staten-Generaal te doen, en zy maakte daartoe gebruik van de ontwerpen der Indische begrooting voor 1879. Onder de voor rekening van den Staat uit te voeren spoorwegwerken werd in die begrootingsontwerpen ook de aanleg der lyn Madioen-Soerakarta opgenomen Bij de Nota van wijzigingen nam de Minister van Bosse die lyn echter weder van de begrooting af, omdat uit het Voorloopig Verslag

1) Gedrukte stukken der Tweede Kamer, zitting 1877-1878

2) Gedrukte stukken der Tweede Kamer, zitting 1876-1877

3) Gedrukte stukken der Tweede Kamer, zitting 1877-1878

— 4. sub No. 18.

— 205.

— 131.

Sluiten