Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaar, op den spoorweg kunnen worden gebragt, die ook digt langs de bij Sragen gelegen suikerfabriek Modjo loopt.

„Van Sragen gaat het tracé'langs de onderneming Kebon Remo, en na nog een derden afvoerweg van verschillende koffn'landen op den Lawoe (onder anderen Tarik) te hebben ontmoet, tot de rivier Kedoeng Banteng (die de grensscheiding uitmaakt tusschen het rijk van Solo en de residentie Madioen) in oost-noordoostelijke rigting door een terrein dat langzamerhand wat meer oneffen wordt.

„Tot genoemde grensrivier, welke op eene hoogte van pl. m. 80 meter wordt overgegaan, is het land over het algemeen goed bevolkt en bebouwd, doch zoodra men aan den overkant in de residentie Madioen komt, begint het uitgestrekte djatibosch, 't welk tot niet ver van Ngawi doorloopt, en waarin verscheidene open gedeelten voorkomen, waar ook sawahs zn'n aangelegd. Door dit bosch kronkelen, nagenoeg loodregt op de rigting van den spoorweg, die hier nog altijd den voet van den Lawoe moet volgen, eene menigte beken en kleine rivieren, die zich veelvuldig vereenigen en allé in de Solo-rivier uitmonden. Verscheidene van deze beken en riviertjes zijn vrij diep ingesneden in overigens nagenoeg vlak terrein, dat van de Solo-rivier en den niet ver van haren regteroever verwijderden postweg eerst zacht en langzamerhand sterker naar den Lawoe oploopt. In den oost-moesson bevatten zij doorgaans weinig water, doch in den regentijd zwellen zij dikwijls plotseling en komen meermalen zware bandjirs voor, waardoor somtijds de lagere gedeelten van den postweg zelfs worden overstroomd.

„Aanvankelijk dacht men den spoorweg over de digt bij de Solorivier en aan den postweg van Solo naar Ngawi gelegen districts-hoofdplaats Gendingan te traceren, doch daarvan is afgezien, omdat dit slechts een hoogst onbeduidend plaatsje is en het veel voordeeliger zal wezen de lijn eenige kilometers meer zuidwaarts en van den postweg verwijderd aan te leggen, omdat zij aldus veel korter wordt en de bovenbedoelde beken en rivieren, hoewel grooter in aantal, hier minder breed en diep zijn en — meer verval hebbende — in den regentijd het water spoediger kunnen afvoeren, zoodat dit aldaar niet buiten de oevers treedt. De meer zuidelijke ligging van den spoorweg heeft bovendien nog het — zn' 't ook geringe — voordeel, dat hij daardoor digter bij het gouvernementskoffijvoortbrengende district Sené op de helling van den Lawoe komt.

„Het tracé gaat alzoo van de grens, bü de rivier Kedoeng-Banteng, in nagenoeg oostelijke — een weinig naar het zuiden loopende —rigting naar de dessa Tempoeran, waar men uit de min of meer geaccidenteerde boschstreek' in de uitgebreide, overal bebouwde, volkrijke en door de Madioen-rivier en hare neventakken doorsneden vlakte komt, die zich, tusschen den Lawoe en den Wilis, van het Zuidergebergte tot de van den berg Pandan naar de Solorivier loopende heuvels' uitstrekt.

Sluiten