Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Van de Kedoeng-Banteng klimt de lijn over eene lengte van omstreeks 4 kilometers van -f 80 tot -f- 90 M., om daarna over eene lengte van ongeveer 25 kilometers tot + 55 M. bij de dessa Tempoeran te dalen. Vele — doch meerendeels kleine — kunstwerken zullen op dit gedeelte moeten worden gemaakt, terwijl ook de aardewerken, hoewel niet bijzonder omvangrijk, vrij beduidende uitgaven zullen vorderen; daarentegen zal uit het djatibosch, waardoor de spoorweg hier loopt, een groot gedeelte van de benoodigde dwarsliggers en andere houtwerken goedkoop te verkrijgen zyn.

„Van Tempoeran gaat de lijn in zuidoostelijke rigting over Keniten naar de hoofdplaats Madioen, alwaar eene groote brug moet worden gemaakt over de rivier van dien naam. Keniten, waar de halte Poerwodadi is ontworpen, is gelegen aan of nabij het oostelijk uiteinde van de uitgestrekte dessa Poerwadadi, op een kruispunt van vier goede wegen, geschikt voor alle vervoer, waardoor de spoorweg in verbinding komt met genoemde dessa Poerwodadi, de suikerfabriek van dien naam, Maaspati, enz.".

§ 3. Uit de medegedeelde beschrijving blijkt, dat op de aan te leggen lijn een belangrijk goederenvervoer te verwachten is. De kof f ij der landen van Mangkoe Negoro en de producten der talrijke huurlanden aan de helling van den Lawoe, zullen langs die lyn naar Soerakarta worden getransporteerd om verder naar Samarang te worden afgevoerd. En ook in de nabijheid van Madioen zal de spoorweg het product van verscheidene suikerfabrieken ontvangen. Een voornaam doel van den aanleg van spoorwegen op Java: het verbinden van de plaatsen van productie met de afvoerhavens, zal dus door deze lijn worden bevorderd. Voorts kan op een hoogst aanzienlijk personenvervoer worden gerekend, want het is bekend in hoe ruime mate de inlandsche bevolking van de spoorwegen gebruik maakt, vooral waar die belangrijke hoofdplaatsen in de binnenlanden, zoo als Soerakarta en Madioen, uitloopen. De lyn is dus ongetwijfeld onder de rentegevende spoorwegen te rangschikken. Zy is bovendien onmisbaar als verbinding tusschen de bestaande en in aanleg zjjnde spoorwegen in Midden- en Oost-Java. Behalve als afvoerwegen voor de producten moeten spoorwegen op Java dienen om het handelsverkeer tusschen de verschillende deelen van het uitgestrekte eiland te bevorderen; om te verzekeren dat, wanneer ongunstige oogsten in eenig gewest gebrek aan levensmiddelen doen ontstaan, onverwijld en zonder zware opofferingen voor de noodlijdende bevolking of voor 's lands kas uit andere gewesten hulp kan geboden worden; om de distributie van werkkrachten gemakkelijker te maken, zoodat niet langer tal van inlanders alleen door de groote xafstanden belet worden om hun arbeid aan te bieden bij de openbare werken, of op particuliere ondernemingen, of voor het plukken van koffij in streken waar in onbeperkten getale hulpplukkers ver-

Sluiten