Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grond moesten staan. De desty'ds tegen zoodanige stamlün, als leidende gedachte van den spoorwegaanleg, ontwikkelde bezwaren bestaan nog in volle kracht waarbij niet uit het oog mag worden verloren, dat de lijnen der Indische Spoorwegmaatschappij eene andere spoorwydte hebben dan de Staatsspoorwegen op Java. Even als toen houdt men het er voor, dat wanneer bü den aanleg van spoorwegen te zeer aan een middel om concentratie van troepen tegen een buiten- of binnenlandschen vijand gemakkelijk te maken wordt gedacht, daaraan het ware doel van den spoorwegaanleg wordt opgeofferd. Wanneer in de streek, die de nieuwe spoorwegen doorlbopen zou, oproerige bewegingen mogten plaats hebben, is ook zonder die lyn het troepenvervoer genoegzaam verzekerd. Werd onverhoopt Java te eeniger tüd door een buitenlandschen vüand bestookt dan komt het niet aan, of niet in de eerste plaats, op het concentreren van troepen m de binnenlanden, maar op de verdediging aan de zeezijde, op het meester blüven van de zee. Niettegenstaande dit alles heeft het thans gedane voorstel alweder de strekking om een stap verder tot het in 't leven roepen der bedoelde stanüyn te doen, die als van lieverlede en by' tusschenpoozen wordt tot stand gebragt.

Verscheidene leden echter vereenigden zich niet met deze bezwaren tegen de voortzetting van de stamlün en hechtten gewigt aan hetgeen de Minister op bl. 3 der Memorie van Toelichting over de onmisbaarheid der verbinding tusschen de bestaande en in aanleg zynde spoorwegen in Midden- en Oost-Java zegt. Zij vroegen, aan welke andere spoorwegen als men die van Madioen-Soerakarta; by voorraad ter zijde stelde, dan in de eerste plaats moest worden gedacht, Men antwoordde hun, dat als men spoorweglynen wilde maken, die uit het oogpunt van de bevordering van het welzyn der inlandsche bevolking zeer in aanmerking kwamen eene lyn door de Kadoe of wel van Djokjokarta naar Poerworedjo de'voorkeur verdiende. Vooral ook het tot stand komen dezer laatste lyn beval zich aan, omdat daardoor het middel in 't leven zou worden geroepen om by mislukten oogst de bevolking van Bagelen tegen hongersnood te beveiligen.

De Minister wy'st in zyne Memorie van Toelichting op het belangryke goederenvervoer, dat op de nieuwe spoorwegen te verwachten is daar de stapelproducten van talryke huurlanden en van in de nabüheid van Madioen gelegene suikerfabrieken langs dien weg naar de afvoerhavens zouden worden gebragt. Men meende, dat op hetgeen hü daarvan zegt vry wat is af te dingen, Sommige leden traden omtrent dit punt in eenige byzonderheden.

De suiker en koffy, zeiden zy, die op het ontworpen station Paloer zullen worden aangevoerd, zyn aldaar slechts 5 a 6 kilometers van Solo verwyderd en kunnen dus, ook zonder spoorweg, gemakkelük naar dat punt vervoerd worden.

Sluiten