Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage XII.

Memorie van antwoord op het Voorloopig Verslag over het Wetsontwerp tot aanleg van de lijn Madioen-Solo.

Gedrukt stuk 1879-1880. II. 100 No. 5.

§ 1. Het is bekend dat de ondergeteekende niet instemt met hen, die den toestand der Indische financien als bij uitstek gunstig voorstellen, omdat zü eene scherpe afscheiding tusschen gewone en buitengewone uitgaven maken en berekenen dat de by de begrooting voor 1880 geraamde opbrengst der middelen ruim ƒ 8.000.000 hooger is dan het bedrag der uitgaven welke zy onder de gewone meenen te moeten rangschikken. Zy'ns inziens behoort te worden vastgehouden aan het beginsel om het bedrag van alle uitgaven te zamen te vergelyken met het gezamenlyk bedrag van alle middelen, en zoodanige vergelyking moet tot voorzigtigheid stemmen. Maar eene bedachtzame finantiele staatkunde belet toch geenszins om de begrooting van 1880 nog te bezwaren met de uitgaaf, by' het aangeboden wetsontwerp voorgedragen. Kon dit reeds op goede gronden-gezegd worden toen het wetsontwerp werd ingediend, thans is dit nog in meerdere mate het geval, daar het zich laat aanzien dat de gunstige tinpry'zen eene aanzienlyke vermeerdering van inkomsten en de vermoedelyk zeer matige koffyoogst daarentegen eene niet minder belangryke vermindering in het cyfer der uitgaven zal veroorzaken.

§ 2. In de eerste paragraaph der Memorie van Toelichting is uitvoerig uiteengezet hoe de Regering er toe gekomen is om voor te stellen de lyn Madioen-Soerakarta van Staatswege aan te leggen, en harerzyds is dus niet gehandeld als of het „van zelf sprak" dat alleen deze wyze van aanleg gevolgd kan worden. De ondergeteekende weet niet wat hy aan het gezegde in die Memorie zou hebben toe te voegen ten betooge dat dit werk door den Staat moet worden uitgevoerd. Ware het juist, dat „tot nu toe zoodanige wyze van aanleg alleen by' wyze van proef is ondernomen", dan zou hy zich verpligt kunne» rekenen om aan te toonen welke de uitkomsten der proefneming waren geweest. Maar de aangehaalde woorden geven den staat van zaken niet naauwkeurig terug. Met de lyn Soerabaija-Pasoeroean-Malang is de proef genomen of aanleg van spoorwegen op Java door den Staat met goed gevolg geschieden kon, en toen die proefneming als volkomen geslaagd kon worden beschouwd, is by de wet van 6 Juny' 1878 (Staatsblad No. 93) besloten om ook de lijnen Sidhoardjo-Madioen en Buitenzorg-Tjitjalengka door den Staat te doen bouwen. De aanleg dezer beide lijnen is in vollen gang, en wanneer nu

Sluiten