Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage xiii.

Ontwerp-Verhuurcontract van de Concessie Batavia-Buitenzorg van den Staat.

Art. 1.

De Staat huurt van de Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij de Concessie Batavia-Buitenzorg voor den geheelen duur der Concessie, voor een som van ƒ 323.000.— 's jaars, te betalen in Nederland voor de helft op 2 Januarij, voor de wederhelft op 1 Juin'.

Art. 2.

Bij het eindigen van de Concessie gaat deze kosteloos aan den Staat over.'

Art. 3.

De Staat heeft de bevoegdheid zich vóór dien tijd in het bezit der Concessie te stellen door betaling aan de Maatschappij van ƒ 5.000.000.— Ned.-Ct., mits van dat voornemen drie maanden te voren kennis gevende.

Art. 4.

De huur gaat in met den ....

Alsdan wordt alles wat door of krachtens dé Concessie is verkregen overgegeven aan den Staat.

De Ontvangsten en te doene uitgaven tot dien datum blijven ten bate en laste der Maatschappij.

Art. 5.

De ambtenaren en Tiet verdere personeel van de lijn Batavia-Buitenzorg gaan voor zooveel zij dit wenschen op den dag der overgave met hunne anciënniteit en bezoldiging over in dienst van den Staat.

Art. 6.

Artikel 90 der Concessie Samarang-Vorstenlanden wordt vervangen door het volgende:

Sluiten