Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage XIV.

Ontwerp van Wet betreffende de overdragt van de spoorweglijn Batavia naar Buitenzorg door den Staat.

Gedr. stuk 1880-1881. EL 165 No. 2. Wij WILLEM III, enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de ingevolge Ons besluit van 28 Maart 1881, No. 4, met de Nederlandsch-Indische Spoor? wegmaatschappij gesloten overeenkomst betreffende de overdragt van dén spoorweg van Batavia naar Buitenzorg aan den Staat is goedgekeurd bg besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders van den 25sten Mei 1881, en door de wet behoort te worden bekrachtigd;

Zoo is het, dat Wh', den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bh' deze:

Art. 1.

De in afschrift bh' deze wet gevoegde overeenkomst, op den 29sten Maart 1881 gesloten tusschen Onzen Minister van Koloniën en de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij, betreffende de overdragt van den spoorweg van Batavia naar Buitenzorg aan den Staat, wordt bekrachtigd.

Art. 2.

De overeenkomst, bh' het voorgaand artikel vermeld, wordt gratis geregistreerd.

Art. 3.

Deze wet is verbindend met den dag harer afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministerieele departementen, autoriteiten, collegien en ambte-

Sluiten