Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 7.

De kosten van de zegels dezer acte komen ten laste der NederlandschIndische Spoorwegmaatschappij. Alle andere op de overeenkomst en de levering vallende kosten zyn voor rekening van den Staat.

Art. 8.

Alle geschillen, die ten aanzien van de uitvoering dezer overeenkomst tusschen partijen mogten ontstaan, worden in het hoogste ressort in Nederland beslist door drie scheidslieden, waarvan één te benoemen dooiden Minister van Koloniën, één door den raad van beheer der Nedeilandsch-Indische Spoorwegmaatschappij en één door den Hoogen Raad der Nederlanden.

Art. 9.

Deze overeenkomst wordt geacht niet te zyn gesloten, wanneer zy' binnen één jaar na hare dagteekening niet door de wet is bekrachtigd, of niet door de algemeene vergadering van aandeelhouders der Nederlandsch-Indische .Spoorwegmaatschappij is goedgekeurd. '

Aldus in triplo opgemaakt.

's Gravenhage,. den 29sten Maart 1881.

De Minister van Koloniën, (Get.) W. VAN GOLTSTEIN.

De Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij, (get.) DAUM (get.) J. GROLL.

18

Sluiten