Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die voor beide party'en zeer ■ nadeelig zou zyn, bleef alsnu geen andere oplossing over dan de aankoop van den spoorweg Batavia-Buitenzorg door den Staat, een maatregel, waarvan de wenschelykheid vroeger by' verschillende gelegenheden is erkend, en waartoe in 1877 reeds eene poging is beproefd. Door dien aankoop worden de drie lynen in het Westen van Java in ééne hand vereenigd, en wordt eene goede exploitatie zoowel van de spoorwegen als van de haven, met inachtneming van het algemeen belang, mogelijk.

Eene overeenkomst tot overdragt aan den Staat Van de ly'n, met alles wat daartoe behoort, voor de som van zes millioen gulden, werd, na overleg met den Minister van Financien en na verkregen Koninklyke magtiging, op den 29sten Maart jl. geteekend, onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders der maatschappij en van bekrachtiging door de wet.

De kooppry's is één millioen hooger dan die welke inl877 werd bedongen. De maatschappij vindt daarentegen thans geene compensatie in andere overeenkomsten of in eene concessie van nieuwe lynen met rentegarantie, voorts moet worden rekening gehouden met het feit dat de exploitatie van de ly'n in de laatste jaren stijgende winsten heeft afgeworpen. De winst, welke de maatschappij het laatst met de lijn BataviaBuitenzorg had behaald, toen de overeenkomst van 1877 werd aangegaan, bedroeg ƒ 319.000. In 1879 leverde de lyn een bate op van ƒ 381.000. Het volgend overzigt van de finantiele uitkomsten der lyn zal bij de beoordeeling van de koopsom van nut kunnen zijn.

Ontvangst [''"£*,.

jaar. ° Exploitatiekosten. Winst, der exploitatie.

| !

1873 ƒ 379 547,95 ƒ 174 250,375 ƒ 205 297,575

1874. 458 670,50 213 090,44 245 580,06

1875 496 619,22 225166,40 271 452,82

1876 550 515,98 231 139.255 319 376,72ö

1877 793 340,34 240 722,37 352 617,97

1878 626 049,27 237 291,485 388 757,785

1879 644 674,76 263 544,58 381 129,88

Volgens art. 63 der concessie zal d« «nnnvwoo- mof tnahoiinm-nn

even als de ly'n Samarapg-Vorstenlanden, na afloop van de concessie vry en onbezwaard aan den Staat overgaan, maar heeft de Regering slechts de bevoegdheid tot overneming tegen schatting van de waarde door deskundigen. Art. 65 der concessie geeft den Staat het regt de onderneming te naasten, twintig jaren nadat de weg in zijn geheel in exploitatie zal zyn geweest, en verder telkens na een termyn van tien jaren. Kon er

Sluiten