Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage XV.

Voorloopig Verslag betreffende het Wetsontwerp tot Overdracht der lijn Buitenzorg-Batavia aan den Staat.

■* Gedr. Stuk 1880-81. II. 165. No. 4.

Het afdeelingsonderzoek van het wetsontwerp betreffende de overdragt van de spoorweglij n van Batavia naar Buitenzorg aan den Staat heeft aanleiding gegeven tot de navolgende opmerkingen.

I. In de eerste plaats werd in herinnering gebragt dat bij de behandeling van de voorgestelde bekrachtiging van eenige artikelen van vier met de Nederlandsch-Indische spoorwegmaatschappij gesloten overeenkomsten (zitting 1877|78 no. 28) aan de Regering de volgende vragen werden gedaan:

of de weg in onder- en bovenbouw zal bestand zu'n tegen het veel .zwaarder en veel meer eischend verkeer dan dat, hetwelk er tot nu toe over plaats had?

of de weg daarvoor sterk genoeg geconstrueerd is?

of zijn aanleg, onderhoud en toestand daarvoor voldoende zijn te rekenen? j jj 'f: j f\ jjj

op welke gronden, op welke opnemingen, wanneer en door wien gedaan en gerapporteerd een eventueel bevestigend antwoord zoude mogen steunen? '

Die vragen bleven toenmaals, ten gevolge van de door een volgend Minister van Koloniën, van wien de Memorie van Beantwoording uitging, aangenomen houding, zonder bescheid, al werden zij in couranten en brochures in verschillende zin besproken. Thans, nu de overname van de.lijn Batavia—Buitenzorg op nieuw wordt voorgesteld, zal de Kamer, meende men, behoorlijk op de hoogte moeten gebracht worden ook wat betreft het materieel, dat zal worden overgenomen.

In eene der afdeelingen wenschte men, opdat men beter zoude kunnen beoordeelen of bekrachtiging van de aangegane overeenkomst raadzaam is, aan de Regering de vraag te rigten, of het niet doelmatiger ware voor

Sluiten