Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage XVI.

Memorie van Antwoord betreffende het Wetsontwerp tot overdracht van de lijn Batavia-Buitenzorg aan den Staat.

Gedr. Stuk 1881-82. 40 No. 1.

(Ingezonden bij brief van den 19den September 1881)

(De vroegere stukken zijn gedrukt onder No. 165 der zitting 1880-1881).

I. De wijze, waarop de spoorweglij n van Batavia naar Buitenzorg is aangelegd en de tegenwoordige toestand van die lyn waren uit den aard der zaak niet onbekend aan de Regering, die, krachtens art. 24 der concessie, toezigt heeft gehouden „over de uitvoering van alle werken, „zoowel van eersten aanleg als van onderhoud, vernieuwing of verandering en over de instandhouding van het materieel van vervoer en van de ".exploitatie". Evenwel is, in verband met het voornemen om de lyn over te nemen, eene speciale opneming niet overbodig geacht. Een volledig gedetailleerd onderzoek is daarom nog in Julij ingesteld door ingenieurs onder de leiding van den chef van de dienst der Staatsspoorwegen op Java. De slotsom van dat onderzoek is „dat de spoorweg Btavia-Buitenzorg, „zooals zij bij aanneming van het voorgesteld wetsontwerp, door den Staat ,','zal worden overgenomen, sterk genoeg is geconstrueerd en in voldoenden goeden toestand verkeert om daarop dadelijk het zwaardere en meer ,',eischend verkeer, dat het gevolg zal zyn van de verbinding met den i.Preanger-spoorweg, te doen plaats hebben". De aardebaan heeft dezelfde breedte als die der Staatsspoorwegen, met taluds die eene voldoende flaauwe helling hebben; de bruggen zijn van metselwerk en ijzer en verkeeren in goeden toestand. De ijzerconstructies van enkele bruggen zullen eenigzins moeten worden versterkt, doch deze wijzigingen zullen slechts geringe uitgaven veroorzaken. De ijzeren bovenbouw van den weg is naar dezelfde type ingerigt als die der Staatsspoorwegen.

De spoorstaven, die daarvoor aanvankelijk werden gebezigd, waren van ijzer, volgens een profil nagenoeg overeenkomende met dat hetwelk thans ook voor de stalen spoorstaven der Staatsspoorwegen is aangenomen. Deze rails zyn niet geschikt om op den duur de zwaardere asbelastingen der Staatsspoorwegen te weerstaan, doch de NederlandschIndische spoorwegmaatschappij is er op bedacht geweest eene betere en krachtiger railconstructie toe te passen, en heeft reeds over eene lengte

Sluiten