Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van 16.49& meters de jjzeren rails door stalen vervangen. Zij heeft daarbij gebruik gemaakt van het voor de Staatsspoorwegen toegepast railprofil, en die zelf by denzelfden fabrikant doen aanmaken. De voortzetting der vervanging van de ijzeren spoorstaven zal wenschelyk zijn, doch groote spoed behoeft daarbij niet gemaakt te worden, omdat aanvankelijk de zwaardere locomotiven der Staatsspoorwegen niet zullen noodig zyn voor het vervoer op deze lyn, ook wanneer zich daarbij het doorgaand vervoer van de Preangerljjn zal hebben gevoegd. De dwarsliggers zyn van djatiehout en verkeeren in voldoenden toestand. Zy hebben dezelfde afmetingen als die der Staatsspoorwegen. Bij de te verwachten uitbreiding van het verkeer zal het echter wenschelyk zyn zoo spoedig mogelijk de verwisseling te doen geschieden die noodig is om de slechte dwarsliggers geheel te verwijderen. Het ballastbed, waarin de bovenbouw is gelegd, zal geene wyziging of verbetering behoeven. Tongbewegingen en puntstukken der wissels, draaischryven en alle verdere dergelijke ijzerwerken, van den bovenbouw bevinden zich in voldoenden toestand, even als de signalen, waaronder ook de electrische telegraaph. Op sommige plaatsen zullen echter in het belang der eenvormigheid nieuwe signalen noodig zyn, en op andere plaatsen zal de uitbreiding van het signaalstelsel, wegens het te verwachten drukkere verkeer, niet kunnen worden uitgesteld.

By' de inrigting van de stations is indertijd met groote zuinigheid te werk gegaan. Deze vorderen verbeteringen, waarmede de Maatschappij reeds een aanvang heeft gemaakt, en die verbeteringen zullen, met het oog op den nieuwen toestand, welke door de verbinding met den Preanger-spoorweg wordt in het leven geroepen, natuurlijk belangrijker moeten zyn dan ingeval de lyn uitsluitend voor het verkeer tusschen Batavia en Buitenzorg bestemd ware gebleven.

Geeft het bovenstaande een bevredigend antwoord op de vragen in het Voorloopig Verslag gesteld ten aanzien van den aanleg, het onderhoud en den toestand van den weg, omtrent het materieel en den magazy'nsvoƶrraad kan het volgende worden medegedeeld:

Het rollend materieel bestond tijdens het onderzoek uit 5 locomotiven van 11 ton gewigt in ledigen toestand, waarvan 3 in 1872 en 2 in 1879 werden in dienst gesteld;

6 locomotiven van 18 ton gewigt in ledigen toestand, waarvan 3 in 1872, 2 in 1874 en 1 in 1879 werden in gebruik genomen;

1 salonrytuig;

12 gemengde rijtuigen 1ste en 2de klasse;

7 omnibusrijtuigen 1ste, 2de en 3de klasse; 21 rijtuigen der 3de klasse; ^fti

Sluiten