Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 bagagewagens, 28 gesloten goederenwagens, 27 platte wagens, 8 wagens met dekkleeden, 5 vee- en paardenwagens en 2 houtwagens.

Dit materieel is voldoende voor het tegenwoordig verkeer. Op vermeerdering of op wijziging in de soort der locomotiven, rijtuigen en wagens behoeft voorshands niet gerekend te worden. Maar er zullen uitgaven moeten worden gedaan om het rollend materieel zoodanig in te rigten, dat het voor het doorgaand verkeer in de treinen der Staatsspoorwegen geschikt zij.

Op 30 Junij waren onder anderen in voorraad: 4576 stuks halfronde en 824 stüks vierkante dwarsliggers; 15 kubieke meter wisselhout; 4513 meters stalen spoorstaven; voorts was een voldoende voorraad wissels, draaischrjjven enz. voorhanden.

De vraag, of het niet doelmatiger ware voor het goederenvervoer, eene nieuwe lijn direct van Tandjong-Priok naar Buitenzorg aan te leggen, waarnaast dan de bestaande lijn hoofdzakelijk voor het personenvervoer zoude blijven dienen, meent de ondergeteekende bepaald ontkennend te moeten beantwoorden. De kosten der aan te brengen verbeteringen medegerekend, zal de tegenwoordige lyn, wanneer zij voor f 6.000.000 door den Staat wordt aangekocht, eene netto-opbrengst opleveren, die ruim voldoende zal zijn om, boven de renten van het daarin belegde kapitaal, nog eenige winst in 's lands kas te doen vloeyen. Maar eene concurrerende lijn, dit werd te regt reeds in het Voorloopig Verslag opgemerkt, zou zeker niet productief genoeg zijn, al zou zij de opbrengst der bestaande lyn ook gevoelig benadeelen.

II. De bevreemding over de omstandigheid, dat de koopsom nu één millioen hooger is dan in 1877, zal wyken wanneer men in het oog houdt: lo. dat in 1877 de koopsom van 5 millioen eene aanvulling vond in de uitbreiding van de concessie, waarmede de overeenkomst tot overdragt een onafscheidelijk geheel vormde, en 2o. dat de lijn door hoogere opbrengst in de laatste vier jaren in waarde is gestegen.

Er bestaat geen grond voor de meening, dat in 1877 de overneming van de lijn Batavia-Buitenzorg voornamelijk werd aanbevolen met het oog op den afvoer van materialen naar de havenwerken en op den aanvoer van materialen voor den aanleg van den Preangerspoorweg. Omstandigheden van zoo tydelyken aard kunnen nimmer de overneming van een spoorweg regtvaardigen. Die overneming werd reeds toen vooral ook noodig geacht „met het oog op de latere exploitatie van den aan te leggen (Preanger) spoorweg". (Zitting 1876—1877, No. 205; Memorie van Toelichting No. 7, blz. 3). Dat in 1877 ook op het belang van de overneming werd gewezen, in verband met den aanleg van de havenwerken en van den Preanger spoorweg, was natuurlijk, omdat toen moest worden aangetoond, dat onmiddellijke overneming, nog vóórdat de werken van de haven en van den spoorweg aangevangen waren, raadzaam was.

Sluiten