Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tegen eéne rente van 4 Va % zou deze som een kapitaal vertegenwoordigen van ƒ 7.976.500, en tegen eene rente van 5 % een kapitaal van ƒ 7.178.88o, De Staat zou dus eenè rente van 5 peet. genieten, al bedroegen de kosten, die noodig zyn om den weg geheel geschikt te maken voor den nieuwen toestand, niet minder dan ƒ 1.178.880 boven de ƒ 6.000.000 waarvoor de lyn zou worden overgenomen.

De ondergeteekende moet bepaald ontkennen dat aan weg en materieel, in den laatsten tijd en met het vooruitzigt op het sluiten van eene overeenkomst met het Gouvernement door de spoorwegmaatschappij weinig en niet meer dan het onvermijdelijke zou zyn verrigt. Men vergeet dat het Regeringstoezigt, hetwelk over de lyn werd uitgeoefend door de dienst der Staatsspoorwegen ,een waarborg is, dat de lyn goed werd onderhouden. Hiertoe alleen heeft men zich echter niet bepaald. Met het oog op de overneming is dezen zomer nog een naauwkeurig onderzoek ingesteld, waarvan de uitkomst was dat hoogstens zes ton in het vervolg tot verbetering van de lyn zouden zyn te besteden. In dit cijfer zyn uitgaven begrepen voor vernieuwing van rails en dwarsliggers, die. eigenlijk behooren tot het jaarlijksch onderhoud of tot de jaarlyksch voorkomende gewone vernieuwingen of herstellingen, en die tot dusver, althans voor een groot deel, onder de exploitatiekosten waren opgenomen.

Er zyn verder uitgaven onder voor uitbreidingen en andere voorzieningen, in verband met de verwachte toeneming van het verkeer door dr opening van de lynen naar de Preanger en naar Tandjong-Priok, op welke toeneming hierboven bij de berekening van de vermoedelijke opbrengst der lyn niet gerekend is. En eindelijk zyn er onder begrepen uitgaven voor de aansluiting der havenlyn te Batavia, welke uitgaven, als de overdragt niet tot stand kwam, toch ten laste van deh Staat zouden komen.

De prjjs is ƒ 1.000.000 hooger dan die welke in 1877 werd bedongen. Dit is natuurly'k, daar toen de koopsom van 5 millioen eene aanvulling vond in de uitbreiding van de concessie, waarmede de overeenkomst tot overdragt een onafscheidelijk geheel vormde. Daarenboven mag niet worden voorbijgezien dat de lyn door hare stijgende opbrengst in de laatste jaren sterk in waarde is toegenomen.

Met het oog op de financiële voordeelen, die de aankoop op den voorgestelden voet den Staat belooft, kan niet als bezwaar in aanmerking kemen dat de lijn aan de Maatschappij veel minder heeft gekost. Voor de kosten van aanleg kan de lijn niet verkregen worden, en wanneer de aankoop voor 6 millioen ruime renten zal opbrengen van het daarin te beleggen kapitaal, kan die- aankoop niet anders dan in het fhiancieel belang van den Staat zijn.

Zeker zou eene concurrerende lijn naast den bestaanden spoorweg kunnen worden aangelegd. Afgescheiden van alle quaesties van billijkheid en goede trouw, is het echter zeer onzeker of die aanleg, gesteld

u

Sluiten