Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Buitenzorg in handen van eene particuliere maatschappü' te laten, alleen ten einde eene zuivere vergelyking tusschen de kosten van particuliere en Staats-exploitatie mogely'k te maken? En zou de lü'n Batavia-Buitenzorg, dié in een zeer bijzonderen toestand verkeert wat het vervoer betreft, voor zulk eene vergelü'king wel geschikt zü'n?

De ondergeteekende kan niet inzien dat het financieel belang van den Staat zou bevoordeeld worden door niet alleen de havenlyn, maar ook de Preangerlyn aan de Nederlandsch-Indische spoorwegmaatschappü'over te dragen. In elk geval kon nu nog bezwaarlijk met de Maatschappü' in onderhandeling worden getreden over de overneming van de Preangeriyn, daar deze nog niet voltooid is en bü' gedeelten in exploitatie zal worden gebragt.

Uit het voorafgaande blijkt dat de Regering te vergeefs gepoogd heeft eene overeenkomst te treffen, die de overneming van de lyn Batavia-Buitenzorg door den Staat zou hebben onnoodig gemaakt, en eerst toen die pogingen mislukten, omtrent de overneming onderhandelingen heeft geopend. By' die onderhandelingen is de Maatschappü' niet bedreigd geworden met den aanleg van eene mededingende lyn, en er kan dus geen sprake van zyn dat de Regering de particuliere energie heeft uitgedoofd.

De Minister van Koloniën,

W. VAN GOLTSTEIN.

Sluiten