Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage XIX.

Voorwaarden van vergunning voor den aanleg en de exploitatie van een Stoomtramweg in de residentie Pasoeroean, loopende van de hoofdplaats Pasoeroean naar Warongdowo, vastgesteld bij besluit van den Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië van 26 Maart 1891 No. 1 en zooals deze zijn gewijzigd bij G. B. van 18 Maart 1893 No. 2. *)

Art 1. Op dezen tramweg zijn van toepassing de artikelen 4 tot en met 14 van de voorwaarden, vastgesteld bij artikel 2 van het besluit van 18 Juni 1885 no. 16 (Staatsblad no. 114).

Art. 2. De tramweg zal bestemd zijn voor het vervoer van personen ■^n goederen.

Art. 3. De spoorwijdte zal bedragen 1.067 Meter.

Art. 4.2) Het waarborgkapitaal, bedoeld in artikel 4 der voorwaarden m staatsblad 1885 no. 114, wordt bepaald op ƒ 2.000 (twee duizend gulóen).

Art. 5. De tramweg zal op het station Pasoeroean in aansluiting moeten worden gebracht met den Staatsspoorweg. Omtrent de voorwaarden dier aansluiting, het gemeenschappelijk gebruik, voor zooveel noodig van bovengenoemd station, zoomede van sporen van den Staat, het doorgaand goederenverkeer, het gemeenschappelijk wagengebruik, enz. zoowel als omtrent dc voorwaarden der eventueele kruisingen met den Staatsspoorweg, treedt de ondernemer in overleg met den Directeur der Burgerlijke Openbare Werken.

Bh' gemis aan overeenstemming beslist de Gouverneur-Generaal.

1) Oorspronkelijk is deze concessie verleend voor een lijn van Pasoeroean over Warongdowo en Poerwosari naar Pandaan met zwakken van Warongdowo over GondangZtan en Talang naar Banjoebiroe en van Gondangwetan naar Pasjan. B^neT c Bvan 18 Maart 1893 no. 2 is goedgekeurd, dat die concessie alleen zoude gelden voor het gedeelte Pasoeroean-Warongdowo, mits deze concessie ,bmnen 2

maanden aanvaard zoude worden. ,d m ^ isq^ nn 2

2) Wijziging volgens artikel 1 van het G. B. van 18 Maart 1893 no. 2.

Sluiten