Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of wenscht de Regeering geene verlenging toe te staan, dan wordt de vergunning gerekend te zijn ingetrokken op den dag, waarop de in de eerste alinea van dit artikel bedoelde termijn afloopt, en zijn de laatste vier alinea's van artikel 5 der voorwaarden in Staatsblad 1885 No. 114 van toepassing.

By het einde van eventueele verlengingen gelden dezelfde regelen.

Art. 9. De tramweg kan van Gouvernementswege worden genaast, zoodra hy gedurende een tijdsverloop van 10 jaren of langer in zyn geheel is gëexploiteerd.

De prys, waarvoor de naasting geschiedt, zal zyn twintig maal de gemiddeld zuivere winst op de exploitatie per jaar over de drie voordeeligste jaren uit een tydperk van de laatste vijf jaren der exploitatie.

Van het voornemen om den tramweg te naasten wordt ten minste zes maanden te voren aan den ondernemer kennis gegeven.

Art. 10. De betaling geschiedt in geval van naasting binnen zes maanden na den dag der inbezitneming door den Staat, of zoo de prys, waartegen de naasting geschiedt, eerst na de inbezitneming is kunnen worden vastgesteld, binnen zes maanden na de vaststelling.

De tramweg en alles wat daartoe behoort, moeten in geval van naasting in behoorlijken staat van onderhoud verkeeren.

Is dit naar het oordeel van den Gouverneur-Generaal niet het geval, dan worden de kosten van het in zoodanigen staat brengen, vóór de inbezitneming door den Staat, geschat door drie deskundigen, waarvan één te benoemen door den Gouverneur-Generaal, één door den ondernemer en de derde te kiezen door deze beiden, of bij gebrek aan overeenstemming ten verzoeke van de meest gereede party aan te wijzen door den Raad van Justitie te Soerabaja.

De door deze deskundigen geraamde kosten worden van de som, waartegen de naasting geschiedt, afgehouden.

Tegelijkertijd met de uitkeering van den prys voor de naasting wordt aan den ondernemer het waarborgkapitaal, voor zoover daarover niet overeenkomstig bepaalde by artikel 4 der voorwaarden in Staatsblad 1885 No. 114 is beschikt, teruggegeven.

Sluiten