Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorwaarden van vergunning voor den aanleg en de exploitatie van een Stoomtramweg in de residentie Pasoeroean, loopende van Warongdowo langs den grooten weg tot Poerwosari en van daar naar de halte Sengon van de Oosterlijnen der Staatsspoorwegen op Java; vastgesteld bij besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië van 22 September 1896 No. 18. 6)

Art. 1. Op dezen tramweg zijn van toepassing de artikelen 4 tot en met 14 van de voorwaarden, vastgesteld bn' artikel 2 van het besluit van 9 Augustus 1893 no. 23 (Staatsblad no. 191) en gewijzigd bij artikel 1 van de besluiten van 11 September en 2 December 1895 nos. 1 en 17 (Staatsblad nos. 202 en 260).

Art. 2. De tramweg zal bestemd zijn voor het vervoer van personen en goederen.

Art. 3. De spoorwydte zal bedragen 1.067 Meter.

Art. 4. Het waarborkapitaal, bedoeld in artikel 4 der voorwaarden in Staatsblad 1893 no. 191, wordt bepaald op ƒ 6000 (zes duizend gulden).

Art. 5. De tramweg zal te Warongdowo in aansluiting moeten worden gebracht met den bestaanden stoomtramweg Pasoeroean-Warongdowo.

Art. 6. De tramweg moet geheel gereed en in exploitatie gebracht zyn binnen drie jaren, nadat de vergunning overeenkomstig artikel 5 sub 1 der voorwaarden in Staatsblad 1893 no. 191 zal zyn aanvaard. 7)

Art. 7. Indien de tramweg langs of over erfpachtsgronden loopt, worden door den ondernemer de noodige overwegen ten gerieve der erfpachters aangelegd.

Art. 8. De vergunning wordt verleend voor een tijdvak van vijftig jaren, in te gaan op den, waarop de verklaring bedoeld sub 1 van artikel 5 der voorwaarden in Staatsblad 1893 no. 191 gedagteekend is.

Indien de ondernemer by' het eindigen der vergunning deze wenscht verlengd te zien, doet hy daartoe minstens één jaar voor het einde der

6) Bijblad 5265.

T) Van de aanvaarding op 15 Maart 1898 is' aanteekening gehouden bij het Cr. B. van 10 April 1898 no. 7.

Sluiten