Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage XX.

Extract uit het Register der Besluiten van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië.

No. 8

Buitenzorg, den 26sten October 1899.

Herlezen het blijkens het besluit van 13 Mei 1898 No. 23 voorloopig in advies gehouden rekest, gedagteekend Pasoeroean 14 Februari 1898, van B. Bos, handelende ten deze voor en namens M. C. Verloop;

Gelezen:

L het rekest, gedagteekend Pasoeroean, 27 Januari 1899, van B. Bos vd.,

handelende ten deze in zijne voormelde hoedanigheid; IJ. de missives:

a. van den Resident van Pasoeroean van 2 Februari 1899 No. 150; 0. van den Directeur der Burgerlijke Openbare Werken van 31 Januari en 10 Februari 1899 No. 1665 S|S en 2222ISS;

De Raad van Nederlandsch-Indië gehoord:

Is goedgevonden en verstaan:

Aan M. C. Verloop op de aan dit besluit gehechte voorwaarden vergunning te verleenen voor den aanleg en de exploitatie van een stoomtramweg in de residentie Pasoeroean, loopende van de paser Kebon Tjandi, gelegen in den weg van Warongdowo naar Bekasi-Oost, langs den weg die voert naar het etablissement Poespo tot aan de paser Pasrepan.

Afschrift dezer zal worden gezonden aan den Raad van Nederlandsch Indië tot informatie en extract verleend aan den Legercommandant, den Directeur der Burgerlijke Openbare Werken, de Algemeene Rekenkamer den Resident van Pasoeroean en B. Bos qq tot informatie en naricht.

Accordeert met voorz. Register De Wd. Gouvernements Secretaris,

Sluiten