Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorwaarden van vergunning voor den aanleg en de exploitatie van een stoomtramweg in de residentie Pasoeroean loopende van de paser Kebon Tjandi, gelegen in den weg van Warongdowo naar Bekasi Oost langs den weg die voert naar het etablissement Poespo tot aan de paser Pasrepan.

Art. 1.

Op dezen tramweg zyn van toepassing:

c. de artikelen 4 tot en met 14 van de algemeene voorwaarden, vastgesteld bij artikel 2 van het besluit van 9 Augustus 1893 no. 23 (Staatsblad no. 191), gewijzigd bij de besluiten van 11 September en 2 December 1895 en 4 December 1896 nos. 1, 17 en 24 (Staatsbladen 1895. nos. 202 en 260 en 1896 no. 244);

ö. het algemeen reglement in Staatsblad 1893 no. 190 zooals dit is gewijzigd by de Staatsbladen 1894 nos. 29 en 101;

c. alle later in de bedoelde algemeene voorwaarden en bedoeld algemeen reglement te maken wijzigingen en aanvullingen of andere te maken algemeene verordeningen omtrent den aanleg, de exploitatie en het gebruik van stoomtramwegen voor algemeen verkeer in NederlandschIndië voor zoover die met de voorwaarden dezer vergunning niet in strijd zijn of aan de toepasselijkheid niet eenig voorbehoud mocht worden verbonden. Waar in deze vergunning eene ordonnantie is aangehaald worden

daaronder mede verstaan de bepalingen waardoor de aangehaalde zullen

v ervangen worden.

Art. 2.

Alle kosten van onteigening zoomede alle schadeloosstellingen aan gebruikers van, of rechthebbenden op gronden, waarover ten behoeve van den tramweg beschikt wordt, zullen door den ondernemer gedragen worden.

Art. 3.

De tramweg, welke met enkel spoor wordt aangelegd, zal bestemd zijn voor het vervoer van personen en goederen.

Art. 4.

De vergunning wordt verleend voor een tijdvak van 99 jaren, in te «aan op den dag, waarop de verklaring bedoeld sub 1 van artikel 5 der 'voorwaarden in Staatsblad 1893 no. 191 gedagteekend is.

Sluiten