Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien dë ondernemer bü' het eindigen der vergunning deze wenscht verlengd te zien, doet hü' daartoe minstens één jaar vóór het eindigen der vergunning het verzoek, onder aanbieding van eene opgave der voorwaarden, waaronder hü' de verlenging wenscht.

Komt dergelyk verzoek niet of niet tijdig in, kan geene overeenstemming omtrent de voorwaarden van verlenging verkregen worden, of wenscht de Regeering geene verlenging toe te staan, dan zal, bijaldien geen gebruik wordt gemaakt van de in artikel 5 vérleende bevoegdheid, de vergunning gerekend worden te zyn ingetrokken op den dag, waarop de in de eerste alinea van dit artikel bedoelde termy'n afloopt, en zyn de laatste vier alinea's van artikel 5 der voorwaarden in Staatsblad 1893 i\o. 191 van toepassing.

By het einde van eventueele verlengingen gelden dezelfde régelen.

Art. 5.

Het Gouvernement van Nederlandsch-Indië is bevoegd, ingeval van fntrekking der vergunning, zich in het bezit te stellen van den tramweg en al wat daaronder, volgens § 2 van artikel 18, wordt gerekend te behooren, tegen betaling van 80 % van het bedrag dat ingeval van naasting op het tijdstip der intrekking van de vergunning overeenkomstig de bepalingen van artikel 18 zoude verschuldigd zyn. x

Art. 6.

Het waarborgkapitaal, bedoeld in artikel 4 der voorwaarden in Staatsblad 1893 No. 191 wórdt bepaald op ƒ 3000.— (drie duizend gulden).

Art. 7.

De sporen vn dezen tramweg moeten te Kebon Tjandi in verbinding worden gebracht met de sporen van de ly'n Warongdowo-Bekasi Oost van de Pasoeroean Stoomtram Maatschappij.

Het rollend materieel van die Maatschappü zal op deze ly'n niet mogen overgaan dan nadat gebleken is dat de onderstellen voldoende sterkte bezitten, om in de op deze lyn loopende treinen gebruikt te worden.

Omgekeerd zal het rollend materieel van deze lyn niet op de lynen van genoemde Maatschappü mogen overgaan, indien de asdruk meer dan 6000 K.G. bedraagt, tenzy het op die lynen thans gebruikelyke railprofil van 16.55 K.G. per M te voren verzwaard wordt.

Art. 8.

By den aanleg van den tramweg worden ten behoeve van langs den weg liggende perceelen en ondernemingen in overleg met belanghebbenden de noodige overwegen door den ondernemer gemaakt.

Sluiten