Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leidt dat overleg niet tot overeenstemming dan worden de overwegen gemaakt overeenkomstig de aanwijzingen van den Directeur der Burgerlijke Openbare Werken.

Art. 9.

De spoorwydte gemeten tusschen de koppen der rails zal bedragen 1.067 «Meter.

Art. 10.

Bijaldien men in de ontgravingen voor den aanleg van den tramweg en van zijne aanhoorigheden eenig voorwerp vindt belangrijk voor kunst oudheidkunde, penningkunde of natuurlijke geschiedenis, wordt dit c.q. zonder eenige schadeloosstelling aan het Gouvernement van NederlandschIndië afgestaan.

Art. 11.

De tramweg moet geheel gereed en in exploitatie gebracht zyn binnen drie jaren nadat de vergunning overeenkomstig artikel 5 sub 1 der voorwaarden in Staatsblad 1893 No. 191 zal zyn aanvaard.

Elk gedeelte van den tramweg kan, zoodra het gereed is, na opneming en toestemming van Regeeringswege door den ondernemer voor het publiek verkeer geopend worden.

Art. 12.

In dienst zijnde beambten der Justitie en politie, bestellers van den post-, en telegraafdienst en personen onder geleide van het openbaar gezag en hunne geleiders worden, mits niet in afzonderlijk rijtuigen, kosteloos vervoerd.

Art. 13.

Het vervoer en de behandeling van postpakketten heeft plaats tegen betaling op den voet als voor de daarby bedoelde spoor- en tramwegen is aangegeven in artikel 2 van de algemeene bepalingen ter uitvoering van het Reglement voor den pakketpostdienst binnen Nederlandsch-Indië zooals dat artikel luidt ingevolge het besluit van 13 November 1893 No. 5 (Staatsblad No. 282).

Art. 14.

De ondernemer is niet ontvankelyk, om welke reden ook, zich op overmacht te beroepen, tenzij hy binnen 3 maal 24 uren na de gebeurtenissen of omstandigheden waaruit de overmacht ontstaat, daarvan aan den Gouverneur-Generaal heeft kennis gegeven en binnen 30 dagen heeft aangetoond welken invloed die gebeurtenissen of omstandigheden hebben uitgeoefend.

Sluiten