Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gelijke regel zal gelden by daden welke de ondernemer aan Gouvernements ambtenaren meent te kunnen wijten. Hy zal er geen beklag op mogen gronden, ten ware hy binnen 3 X 24 uren het bestaan en binnen 30 dagen den invloed daarvan heeft doen kennen.

In geen geval zal hy eenige vordering op mondelinge lastgeving mo£jen gronden.

Art. 15.

De ondernemer wordt beschouwd in de volbrenging van zyne verplichtingen in gebreke te zyn gebleven door het enkel verloop van den bepaalden termy'n en zonder dat het noodig is daarvan door eenige akte te doen blijken, mits de vertraging niet door daden van Gouvernements ambtenaren is veroorzaakt.

Art. 16.

De ondernemer zal deze vergunning binnen een jaar nadat zy' aanvaard is, overgedragen aan eene naamlooze vennootschap van koophandel, wier zetel in Nederland of in Nederlandsch-Indië gevestigd is en welke door en tengevolge van die overdracht, treedt in alle by deze vergunning aan den ondernemer verleende rechten en opgelegde verplichtingen.

Ingeval de zetel der vennootschap in Nederland is gevestigd zal door het bestuur voor de uitvoering der zaken in Indië een vertegenwoordiger of een plaatselijk bestuur worden benoemd, die (dat) de naamlooze vennootschap zoo in als buiten rechten vertegenwoordigt en met dat doel is voorzien van de noodige volmacht, ook om in alles wat de uitvoering der vergunning aangaat steeds dadely'k te kunnen handelen.

De meerderheid van het bestuur alsook de meerderheid der commissarissen zal uit Nederlanders moeten zyn samengesteld terwijl de vertegenwoordiger of de leden van het plaatselijk bestuur in Indië Nederlanders zullen moeten zyn

De akte van oprichting der in het 1ste lid van dit artikel bedoelde vennootschap, zoomede alle in het vervolg daarin te maken wijzigingen, worden, indien haar zetel in Nederland wordt gevestigd, aan de goedkeuring van den Minister van Koloniën onderworpen, ten bly'ke dat daarin niets voorkomt wat met de bepalingen der vergunning in stry'd is.

Art. 17.

De ondernemer dan wel de in artikel 16 bedoelde vennootschap is verplicht in alle overeenkomsten, welke langer dan twaalf maanden kunnen werken, de bepaling op te nemen, dat het Gouvernement van Nederlandsch-Indië bevoegd is zich in zyne (hare) plaats te stellen indien het tot naasting overgaat of indien de vergunning wordt ingetrokken.

Sluiten