Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien de som van het bedrag, op het aandeelen-kapitaal der vennootschap werkelijk gestort, en van het nominaal kapitaal der uitgegeven en nog in omloop zijnde geldleeningen de som van het blijkens de in § 7 bedoelde bouwrekening voor den tramweg uitgegeven bedrag en van het bedrag der uitgaven, welke met goedkeuring van den Gouverneur-Generaal voor uitbreiding van den tramweg en van het rollend materieel gedaan zijn, overschrijdt met meer dan 5 % van laatstgenoemde som, dan zal het in het vorig lid bedoeld bedrag der gemiddelde jaarlijksche winsten alsnog worden verminderd met 4 % van dat meerdere.

§ 4. Indien het Gouvernement van Nederlandsch-Indië tot naasting overgaat vóór het zestiende jaar, nadat de in § 7 bedoelde bouwrekening is afgesloten, zal de naasting geschieden tegen betaling'van een bedrag, hetwelk wordt berekend ingevolge het bepaalde bh' § 3, doch met dien verstande dat voor de gemiddelde jaarlijksche winst die gedurende de eerste jaren (tot een maximum van vyf) na het sluiten der bouwrekening behaald is, wordt genomen ten minste 4 % over het bedrag der bouwrekening.

Vindt de naasting plaats, vóórdat de bouwrekening is afgesloten, dan zal die geschieden tegen vergoeding van de blh'kens die rekening voor den aanleg van den tramweg gedane uitgaven.

§ 5. De naastingspry's zal in geen geval meer bedragen dan volgens de balans, welke is opgemaakt over het boekjaar voorafgaande aan dat, waarin het voornemen tot naasting ter kennis van de in art. 16 bedoelde vennootschap is gebracht, gevorderd wordt om aan de aandeelhouders der vennootschap eene uitkeering van 15 % over het op de aandeelen gestort maatschappelijk kapitaal te verzekeren.

§ 6. De naastingspry's zal in geen geval minder bedragen dan de som, die gevonden wordt door by'een te voegen 75 % van den naastingsprü's berekend overeenkomstig het bepaalde by § 3 en 25 % van het bedrag, hetwelk volgens de in § 7 bedoelde bouwrekening voor den aanleg is betaald en van de sommen, welke, met voorafgaande goedkeuring van den Gouverneur-Generaal, aan de uitbreiding van den tramweg en van het rollend materieel zyn ten koste gelegd.

§ 7. Door de in artikel 16 bedoelde vennootschap wordt aangelegd eene bouwrekening, waarop worden gebracht alle uitgaven zonder onderscheid welke ten behoeve van den aanleg, het in exploitatie brengen en de exploitatie van den tramweg worden gedaan, daaronder begrepen de rente, welke, wegens voor dien aanleg ter leen opgenomen kapitalen is betaald, de op de aandeelen der vennootschap gedane uitkeeringen tot een bedrag van ten hoogste 4 % pver het op die aandeelen gestort maatschappelijk kapitaal, zoomede een bedrag van evenveel procenten over het nominaal kapitaal der uitgegeven geldleeningen, tot een maximum van vyf, als het aantal procenten waarvoor die leeningen beneden den pari-

15

Sluiten