Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koers zijn te gelde gemaakt. Het bedrag der uitgaven wordt verminderd met alle ontvangsten zonder onderscheid, gedurende den aanleg te innen.

De aanleg van den tramweg wordt geacht geëindigd te zijn en de bouwrekening wordt gesloten op den laatsten dag van het boekjaar, volgende op dat, waarin de tramweg overeenkomstig het bepaalde bij art. 11 over zijne volle lengte voor het verkeer is opengesteld.

Een afschrift van de bouwrekening wordt aan de goedkeuring onderworpen :

van den Gouverneur-Generaal, wanneer de vennootschap in Indië, van den Minister van Koloniën, wanneer zij in Nederland is gevestigd.

De vennootschap stelt de daartoe van Regeeringswege aan te wijzen gemachtigden in de gelegenheid de bouwrekening met hare boeken en verdere bescheiden te verifieeren.

Na ontvangen bericht van accoordbevinding worden door de vennootschap twee afschriften op gezegeld papier ingediend, welke door den Gouverneur-Generaal (of door den Minister van Koloniën) van een bewijs van goedkeuring worden voorzien en waarvan één exemplaar aan de vennootschap wordt uitgereikt.

§ 8. Alle uitgaven door de in art. 16 bedoelde vennootschap te doen, nadat de in § 7 bedoelde bouwrekening is gesloten, met uitzondering alleen van die voor de uitbreiding van den tramweg en van het rollend materieel, voor zooverre dergelijke uitgaven met voorafgaande vergunning van den Gouverneur-Generaal worden gedaan, zullen uit de inkomsten der op te richten vennootschap gekweten worden.

Met vergunning van den Gouverneur-Generaal zal ook voor andere uitgaven van den in de vorige zinsnede gestelden regel kunnen worden

afgeweken. , , , , ...

Onder de inkomsten worden voor de toepassing van het voorschrift

der eerste zinsnede van deze paragraaf mede verstaan de gelden, welke

uit de winsten van vroeger jaren znn gereserveerd, voor zoover daarover

nog niet is beschikt.

Het bedrag, hetwelk voor uitkeering aan aandeelhouders en wegens rente aan obligatiehouders is beschikbaar gesteld, kan voor de bepaling van den naastingsprijs ingevolge § 3 verminderd worden met alle uitgaven, welke in strijd met het bepaalde bij het eerste lid niet uit de inkomsten zijn bestreden.

§ 9 Zoodra de jaarlijksche balans en winst- en verliesrekening zijn vastgesteld, wordt een afschrift van-die stukken en van de tot toelichting daarvan strekkende bescheiden toegezonden aan den Gouverneur-Generaal wanneer de vennootschap in Indië, aan den Minister van Kolomen wanneer zij in Nederland gevestigd is.

Daarbij wordt tevens overgelegd:

Sluiten