Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage XXI.

Verklaring betreffende de bijdrage in de kosten bij het medegebruik van gouvernementswegen en -kunstwerken.

Ik ondergeteekende G. Zeehuisen, Hoofdvertegenwoordiger van de Pasoeroean Stoomtrammaatschappij erken namens die Maatschappij de verplichting om bij door den Gouverneur-Generaal bevolen wijziging, waaronder mede te verstaan: verplaatsing, omlegging, vernieuwing, herstel en onderhoud van1 het gedeelte der openbare wegen en de in dat ge, deelte gelegen -kunstwerken, waarvan aan de Maatschappij ten behoeve van haren tramweg tusschen piket 1 bn' Poerwosari tot piket 23 benoorden den Gouvernements duiker No. 64 het kosteloos medegebruik is toegestaan, mits zoodanige wijziging niet het gevolg is van den aanleg, de wijziging of verbreeding van andere wegen of van kanalen, waterleidingen of andere werken die den tramweg doorsnijden of daarmede in aanraking komen, den Lande dat gedeelte der voor die wijziging benoodigde kosten te vergoeden, hetwelk door het aanwezig zijn van den tramweg op bovenomschreven gedeelte der openbare wegen en daarin gelegen werken wordt veroorzaakt en. hetwelk bn' niet aanwezig zijn van den tramweg zoude kunnen worden bespaard en tevens de verplichting om op hare kosten uit te voeren al de werken welke noodig zijn om gedurende de uitvoering der bedoelde wijzigingen te verhinderen dat de exploitatie van den tramweg worde gestoord of gestaakt, met dien verstande dat het de Maatschappij in de bovenomschreven gevallen steeds vrn' zal staan om van het verder medegebruik der te wijzigen wegen of kunstwerken af te zien, en dat het aandeel der kosten door haar te betalen door den Directeur der Burgerlijke Openbare Werken zal worden vastgesteld in overleg met de Maatschappij, welke voor het geval niet tot overeenstemming kan worden gekomen de eindbeslissing van scheidsmannen zal kunnen inroepen.

De scheidsmannen worden den Gouverneur-Generaal en de Maatschappij in gemeen overleg benoemd. Leidt dit overleg niet tot overeenstemming binnen veertien dagen, nadat de meest gereede partij hare wederpartij heeft gesommeerd, dan zullen de scheidsmannen op het verzoek van de meest gereede partij benoemd worden door het Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indiƫ of het rechtscollege dat daarvoor in de plaats mocht treden.

Sluiten