Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 5. Het bestuur vertegenwoordigt de vereeniging in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, die tot den werkkring der vereeniging behooren. Het beslist bn* meerderheid van uitgebrachte stemmen; geen besluit kan echter worden genomen, indien niet minstens 2 leden tegenwoordig zijn.

Besluiten tot aankoop van de bezittingen der Passoeroean Stoomtrammaatschappij of tot het aangaan eener geldleening kunnen niet anders worden genomen dan met goedkeuring der algemeene vergadering van leden.

Alle stukken van de vereeniging uitgaande of waarbij de vereeniging als partij optreedt, moeten door den voorzitter en den secretaris zyn geteekend.

Van de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden, die mede door den voorzitter en den secretaris worden geteekend.

Art. 6. De geldmiddelen der vereeniging worden gevonden uit: le. de renten op de aan de vereeniging overgedragen obligaties ten laste

der Passoeroean Stoomtrammaatschappij te ontvangen; 2e. op te nemen gelden;

3e. alle vergoedingen en inkomsten, die de vereeniging verder zal genieten, hieronder begrepen de bijdragen die ter bestrijding van de kosten der vereeniging hetzij van den trustee voor de houders van obligaties ten laste der Passoeroean Stoomtrammaatschappij, hetzij eventueel van houders van certificaten worden ontvangen.

Art. 7. Het vereenigingsjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, het eerste tot 31 December 1905.

De rekening van ontvangsten en uitgaven wordt door het bestuur binnen -3 maanden na afloop van elk jaar voorloopig opgemaakt en in de eerstvolgende algemeene ledenvergadering definitief vastgesteld.

Art. 8. Algemeene vergaderingen der leden worden gehouden zoo dikwijls het bestuur dit noodig. oordeelt.

Minstens 2 leden der vereeniging kunnen tot den voorzitter het verzoek richten eene algemeene ledenvergadering te beleggen. De voorzitter is in dit geval verplicht, binnen 3 weken aan het verzoek gevolg te geven; voldoet hn' hieraan niet, dan zijn de aanvragers bevoegd zelf eene vergadering te beleggen.

Behalve in dit geval zijn de voorzitter en secretaris van het bestuur, tevens voorzitter en secretaris der algemeene vergadering en worden de notulen door hen geteekend.

Art. 9. De algemeene vergadering is bevoegd over alle onderwerpen te besluiten, waarover de beslissing niet aan het bestuur toekomt. Elk lid der vereeniging brengt eene stem uit.

Sluiten