Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage XXIII.

Rekest van den Hoofdvertegenwoordiger der Passoeroean StoomtramMaatschappij gedateerd Probolinggo den 7 Mei 1909 No. 8087.

Aan

den Directeur der Burgerlijke Openbare Werken te

Batavia.

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen: Leonard Emanuel Jacobs Hoofdvertegenwoordiger der Passoeroean Stoomtram Maatschappij, dat het lijngedeelte Alkmaar Sengon, voor de maatschappij zeer nadeelig is, daar op dat gedeelte geheel geen goederen vervoer en bijna nooit een rijziger is, waardoor de kosten van de^ brandstof enz. geheel verloren zijn, zoodat alle uitgaven verloren zh'n.

Om bovengenoemde redenen wend ondergeteekende zich tot UHoogedelg. met het eerbiedige verzoek, aan de Passoeroean Stoomtram Maatschappij vergunning te verleenen, de exploitatie op 1 Juni a.s. te mogen staken en tevens te bepalen in welke dagbladen de kennisgave moet geplubliceerd worden, daar te Pasoeroean en te Probolinggo geen dag- of weekbladen verschijnen.

't welk doende

(w.g.) L. E. JACOBS.

Sluiten