Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit den aard der zaak zal dat toezigt dienen te worden opgedragen aan den Hoofd-Ingenieur Chef der afdeeling spoorwegen.

Hij zal na afloop van elk jaar zoo spoedig mogelijk een specifieke opgave moeten inzenden van de kosten, welke in den loop van het jaar wegens toezigt van regeringswege zijn gemaakt.

Nu toch wordt toezigt door den Hoofd-Ingenieur Dixon uitgeoefend zonder dat hy door eenige voorschriften in zijnen werkkring geleid wordt, terwijl buitendien de bevoegdheid van dien Hoofdambtenaar en zijne verhouding tot den Direkteur der Openbare Werken en tot de Spoorwegmaatschappij niet genoegzaam is omschreven.

Op mn'ne uitnoodiging om eene instruktie in vorenstaanden geest te concipiëren ontving ik de, met de bijlage hierbijgaande missive van den Hoofd-Ingenieur Dixon dd. 2 October 1864 No. 56.

Uit de nader ontvangen en met derzelver bijlagen mede hierbjj gevoegde brieven van dien Hoofd-Ingenieur dd. 25 October 1864 No. 65, 25 November 1864 No. 71 en 3 December a.p. No. 74 blijkt, dat hü" de opdragt om eene instruktie voor hem te ontwerpen verward heeft met de in den hoofde dezer bedoelde aanschrijving om reglementen zamen te stellen op het gebruik van spoorwegen en op de spoorwegdiensten.

Hij heeft het werk zaamgevat en gesplitst in vier afdeelingen, als: le. Algemeene Voorwaarden. 2e. Toezigt. 3e. Tarief.

4e. Reglement op de spoorwegdienst.

Hjj is thans bezig aan het bij § 3 bedoelde tarief en aan het bij § 4 bedoelde Dienstreglement.

Ik weet niet wat daarvan komen zal, maar de door hem tot dus verre geleverde stukken zn'n, zonder aan derzelver waarde te kort te doen zoo als ze zijn liggende onbruikbaar en zullen zoo wel wat den inhoud als wat taal en stijl betreft eene colossale verandering en verbetering dienen te ondergaan. Dit is evenwel van latere zorg, en zoodra het aangevraagd personeel zal zijn in dienst gesteld stel ik mij voor, de stukken nader te doen omwerken.

Het voornaamste .van alles is, in den tegenwoordigen stand van zaken, de vaststelling van eene instruktie voor het toezigt van staatswege op den spoorweg Samarang-Vorstenlanden.

Een ontwerp van zoodanige instruktie is bij mijne Direktie opgemaakt en wordt Uwer Excellentie hierbij ter voorloopige vaststelling aangeboden.

Omtrent de werking daarvan behoud ik mij voor later na ommekomst van een jaar te rapporteren en c.q. de noodige voorstellen te doen tot wijziging welke door de alsdan verkregen ondervinding noodig mogt worden geacht.

Bij art. 18 van de voorloopige instruktie is verwezen naar de door

Sluiten