Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van eenen Ingenieur van de Openbare Werken als tweeden Ingenieur bij de afdeeling Spoorwegen.

De gewezen Ingenieur der Openbare Werken W. F. Vogelzang, die door den Hoofdingenieur Dixon wordt aanbevolen, voor de betrekking van Spoorweg-ingenieur is bij mij bekend en is daarvoor minder geschikt. Hy zou in aanmerking kunnen komen voor de betrekking van Architekt by' de aanstaande reorganisatie van het personeel der Openbare Werken.

Het vorenstaande resumerende heb ik de eer aan Uwe Excellentie in overweging te geven om eerie beschikking te willen nemen in den navolgenden geest.

Onder nadere goedkeuring des Konings te bepalen als volgt:

Eerstelijk:

Het algemeen beheer over spoorwegzaken in Nederlandsch-Indië berust bij den Direkteur der Openbare Werken.

Voor de' aangelegenheden betreffende spoorwegen wordt een afzonderlijk bureau opgerigt, hetwelk een deel uitmaakt van de Direktie der Openbare Werken, onder de benaming van afdeeling spoorwegen en onder de leiding van eenen Hoofdambtenaar, die den titel heeft van Hoofdingenieur, Chef der afdeeling Spoorwegen.

Ten Tweede:

Het personeel by' de afdeeling spoorwegen van de direktie der Openbare Werken wordt voorloopig vastgesteld als volgt: Een Hoofd-Ingenieur Chef der Afdeeling Spoorwegen op eene

bezoldiging van p ƒ 1000.— 's maands ƒ 12000.— 's jaars

Een tweede Ingenieur souschef op „ 500.— „ „ 6000. id.

Een Ingenieur werktuigkundige ■

in ambulante dienst „ „ 500.— „ „ 6000. id.

Een teekenaar „ „ 150.— „ „ 1800.— id.

Een schryver „ „ 80.— „ „ 960.— id.

Een oppasser of boodschapper „ „ 10.— „ „ 120. id.

Een opzigter op elke 50 kilometers spoorlengte, met bepaling evenwel dat vooreerst en zoodra daaraan behoefte bestaat slechts zal worden in

dienst gesteld één opzigter „ „ 150.— „ „ 1800. id.

terwy'1 verder voor bureauhuur en voor schrijf- en bureaubehoeften mag worden beschikt

over , „ 200.— „ „ 2400.— id.

Te zamen ƒ 2590.— 's maands ƒ 31080.— 's jaars

16

Sluiten