Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Een en dertig duizend tachtig gulden 'sjaars). Ten Derde:

De Hoofd-Ingenieur Chef der afdeeling Spoorwegen, de Ingenieur werktuigkundige in ambulante dienst en de opzigters genieten vaste indemniteiten voor reis- en verblijfkosten ten bedrage van respektivelijk ƒ 250.— (Twee honderd vijftig gulden), ƒ 150.— (Een honderd vijftig gulden) en ƒ 75.— (Vijf en zeventig gulden) 'smaands; wordende aan hen wijders voor hunne dienstreizen toegestaan het vrij gebruik van postof regentspaarden of stoombooten doch geene zoogenaamde kleine transportmiddelen, nameln'k heeren- en bediendenpaarden en koelies, waarvan het kostende in de hiervoren toegelegde sommen begrepen is.

De overige ambtenaren en beambten voor de spoorwegen worden voor dienstreizen gedefroyeerd op den voet van de deswege in het algemeen van kracht zijnde bepalingen.

Ten Vierde:

Op de ambtenaren en beambten voor de spoorwegen in Nederlandsch Indië van regeringswege aangesteld zijn van toepassing de bestaande of nader vast te stellen bepalingen op het stuk der burgerlijke pensioenen en verloven, mitsgaders het civiel weduwen- en weezenfonds aldaar.

Ten Vijfde:

Voor de vervulling der betrekking van Chef der Afdeeling spoorwegen en van tweeden Ingenieur en Ingenieur werktuigkundige in ambulante dienst bg genoemde afdeeling kunnen worden gedetacheerd ingenieurs van overeenkomstige rangen van den Waterstaat en de Openbare Werken of van het Stoomwezen die alsdan bh' hun eigenlijk corps zullen worden gevoerd voor memorie.

Ten Zesde:

Het Staatstoezigt, uit te oefenen op den aanleg en de exploitatie van geconcessionneerde spoorwegen wordt geregeld bij eene afzonderlijke instruktie.

Ten Zevende:

Te benoemen tot Chef der afdeeling Spoorwegen den Hoofd-Ingenieur voor spoorwegen en industrie in Nederlandsch Indië ter beschikking gesteld van den Direkteur der Openbare Werken:

John Dixon.

Ten Achtste:

Te arresteren de hieraan gehechte voorloopige instruktie voor den Hoofdambtenaar en het aan hem toegevoegde personeel van regeringswege belast met het toezigt over den aanleg en de exploitatie van den spoorweg van Samarang langs Soerakarta naar Djokjokarta.

Sluiten