Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met aanschrijving op den Direkteur der Openbare Werken om te zijner tijd nopens de werking dier instruktie te rapporteeren en c.q. de noodige voorstellen te doen tot wijziging of verbetering, zoo die door de verkregen ondervinding noodig mogt worden geacht.

Ten Negende:

Te bepalen, dat de beschikking vervat in de artikelen 1, 2, 3, 4, 5 en 6 van dit besluit zal worden afgekondigd door plaatsing in de Javasche Courant en in het Staatsblad van Nederlandsch Indie, en den Direkteur der Openbare Werken op te dragen om een exemplaar van de bij artikel 8 bedoelde voorloopige instruktie te zenden aan de Nederlandsch Indische Spoorwegmaatschappij.

Ten Tiende:

Den Direkteur van Finantien aan te schrijven om voor de affektatie van de uitgaven voortvloeiende uit art. 2 het noodige te verrigten of voor te stellen.

Ten slotte neem ik de vrijheid Uwer Excellentie te verzoeken de onder inventaris overgelegde stukken na gemaakt gebruik aan mij te willen doen terugzenden.

De Direkteur der Burgerlijke Openbare Werken,

H. DE BRUYN.

Sluiten