Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Ontwerp) Voorloopige Instruktie voor den Hoofdambtenaar en het aan hem toegevoegde personeel van regeringswege belast met het toezigt over den aanleg en de exploitatie van den spoorweg van Samarang langs Soerakarta naar Djokdjokarta.

Art. 1.

Het toezigt van Regeringwege over de uitvoering van alle werken, zoowel van eersten aanleg als van onderhoud, vernieuwing of verandering, en over de instandhouding van het materieel, van vervoer en van de exploitatie van den spoorweg van Samarang langs Soerakarta naar Djokdjokarta bedoeld bij het eerste lid van art. 25 der concessie wordt opgedragen aan den Hoofd-Ingenieur Chef der afdeeling spoorwegen, die als zoodanig onder de onmiddellijke bevelen staat van den Direkteur der Openbare Werken. r

Art. 2.

Voor de werkzaamheden voortvloeiende uit het bij art. 1 bedoelde toezigt maakt de Hoofd-Ingenieur Chef der afdeeling spoorwegen gebuik van de diensten van het aan hem toegevoegde personeel.

Hij verdeelt de werkzaamheden onder dat personeel op zoodanige wijze als hn' het meest geraden oordeelt.

De tweede Ingenieur, de Ingenieur werktuigkundige in ambulante dienst, de teekenaar, opzigters en verdere beambten van Regeringswege aangesteld staan geheel ter beschikking van genoemden Hoofd-Ingenieur, wiens bevelen zij stipt hebben op te volgen.

Art. 3.

Bij ziekte, afwezigheid of ontstentenis van den Hoofd-Ingenieur Chef der afdeeling spoorwegen treedt in zijne plaats op de tweede Ingenieur bü de afdeeling spoorwegen van de Direktie der Openbare Werken, die bü gevolg als Sous-Chef moet worden aangemerkt.

Art. 4.

De Hoofd-Ingenieur Chef der afdeeling spoorwegen zendt 'na afloop ' van elk jaar zoo spoedig mogelijk aan den Direkteur der Openbare Werken in eene specifieke opgave van de kosten welke in den Joop van liet jaar wegens toezigt van regeringswege zijn gemaakt, ten ernde het bedrag

Sluiten