Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daaromtrent in te stellen ten einde de oorzaken van het ongeval zoo veel mogelijk te konstateren. Van het gebeurde wordt zoo spoedig mogelijk aan den Direkteur der Openbare Werken een uitvoerig verslag ingezonden.

Art. 16.

De Hoofd-Ingenieur zorgt dat bij overtreding van de wetten of vastgestelde verordeningen op het stuk van spoorwegen daarvan proces-verbaal worde opgemaakt.

Zoodanig proces-verbaal wordt in handen gesteld van de betrokken authoriteit, terwijl een exemplaar daarvan wordt gezonden aan den Direkteur der Openbare Werken.

Art. 17.

Bij alle warken welke in uitvoering zijn wordt door den Hoofd-Ingenieur of van zijnentwege een duurzaam toezigt gehouden.

Die werkeen moeten geheel overeenkomstig de door de Regering goedgekeurde ontwerpen en volgens de regelen der kunst en eene goede hechte zamenstelling worden uitgevoerd.

Bn' de uitoefening van het toezigt wordt in aanmerking genomen dat der Maatschappij de noodige vrijheid en ruimte moet worden gelaten om den weg daar te stellen en te exploiteren zoo als zij ten meesten nutte voor zich noodig oordeelt altijd evenwel onder verband van die bepalingen welke regtstreeks uit de concessie voortvloeijen en de veiligheid langs de geheele baan waarborgen.

Art. 18.

Bij de beoordeeling van ontwerpen van den aan te leggen spoorweg, en in het algemeen bn' het toezigt hetwelk door den Hoofd-Ingenieur wordt uitgeoefend wordt verder buiten de later door de Regering vast te stellen reglementen nog in acht genomen door de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij aangenomene dienstregeling gemerkt No. 4 en bevattende „Voorschriften voor het opmaken der ontwerpen van de spoorwegen met de kunstwerken en gebouwen", welke beschouwd moet worden als in haar geheel in deze instruktie te zh'n geinsereerd.

Gearresteerd by art. 8 van het besluit ddo. — April 1865 No. —

Sluiten