Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die daarvan terstond aan alle hoofdbeambten van de stations langs den weg kennis geven. 8).

Art. 35. Wegens redenen van staatsbelang kan staking van de dienst worden bevolen door den Gouverneur-Generaal.

Art. 36. In het geval, bij het vorig artikel bedoeld, zorgt de Gouverneur-Generaal, dat zooveel mogelyk worde voorzien in de behoeften van het verkeer in de rigting van den spoorweg.

Ant. 37. Staking der dienst in het geval, by art. 35 bedoeld, wordt ia de Javasche Courant vermeld, en in de gewesten, door welke de weg •oopt, zoo spoedig mogelijk, algemeen bekend gemaakt.

Art. 38. Eene krachtens dit reglement gestaakte dienst wordt niet hervat dan na bekomen toestemming van den Gouverneur-Generaal.

Art. 39. Het voortzetten van de dienst na bevel tot staking, of het hervatten daarvan zonder de in het vorig artikel bedoelde toestemming, wordt belet door hen, die tot de uitoefening van het toezigt zü'n aangewezen.

Art. 40. De Gouverneur-Generaal wyst de punten aan waar halten of stations op den weg gemaakt moeten worden.

Art. 41. De uren van vertrek en aankomst, het kleinst getal der dagelijksche treinen en het kleinst getal der rijtuigen van elke klasse, dat tot eiken trein behooren moet, worden, in overleg met de bestuurders der diensten, door den Gouverneur-Generaal bepaald.

Art. 42. De tarieven voor het vervoer van personen en goederen behoeven de goedkeuring van den Gouverneur-Generaal.

De Gouverneur-Generaal kan ten allen tijde verlaging der tarieven bevelen.

Zoo door de verlaging de zuivere winst der ondernemers beneden de tien ten honderd daalt, ontvangen zy schadeloosstelling uit 's Lands kas.

De schadeloosstelling wordt, by gebreke van minnelijke schikking, door den rechter bepaald.

Art. 43. De Hoofdinspecteur ziet toe op:

de naleving van de voorwaarden, waarop de vergunning tot uitoefening der dienst is verleend;

s) Nadere regelen omtrent de bevoegdheid tot het geven van het bevel tot staking van een spoorwegdienst, bedoeld in art. 34 van het reglement, werden later gesteld bij Stbl. 1875 no. 74, gewijzigd bij Stbl. 1879 no. 213.

Sluiten