Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 27. Het is verboden den goeden gang der rijtuigen of wagens te belemmeren door het neerwerpen van steenen of andere voorwerpen in of op de rails.

Art. 28. Geen andere voertuigen dan de rijtuigen en wagens der onderneming mogen, zonder vergunning van de ondernemers, van de rails van den paardenspoorweg gebruik maken.

Art. 29. Alle voertuigen wijken voor de rijtuigen en wagens van den paardenspoorweg uit naar die zijde van den weg, welke de meeste ruimte daartoe aanbiedt, doch bij ontmoeting daar, waar dubbel spoor ligt, naar de linkerzijde van de as van den weg, onder gehoudenis evenwel om ten opzigte vart andere voertuigen, dan die der onderneming, zich te gedragen naar de bepalingen van het reglement in Staatsblad 1853, no. 100.

Art. 30. De overtredingen van de bovenstaande bepalingen worden — voor zooverre zij niet als misdrn'ven moeten worden aangemerkt — wanneers de overtreders Europeanen of met deze gelijkgestelden zyn, gestraft met geldboeten van ƒ 5 tot ƒ 100 of gevangenisstraf van ten hoogste 8 dagen voor elke overtreding, en wanneer de overtreders inlanders of met dezen gelijkgestelden zn'n, met eene geldboete van ten hoogste ƒ 25 of met ten arbeidstelling aan de openbare werken voor den kost zonder loon, voor den tijd van ten hoogste drie achtereenvolgende maanden.

Art. 31. De ondernemers zyn verpligt de schade, welke aan de openbare wegen mogt worden toegebragt door de exploitatie van den paardenspoorweg, op eerste aanzegging door of van wege het plaatselijk bestuur, binnen een door dit bestuur aan te geven termijn, te herstellen, en evenzoo aan de op hen rustende verpligting tot onderhoud van den weg ter breedte van een Ned. el ter weerzijde van de as der spoorbanen te voldoen. W$f$

Art. 32. By niet nakoming der verpligtingen, vermeld in art. 31, zullen de ondernemers voor elk verzuim verbeuren eene boete van ƒ 50.— tot ƒ 100.— behoudens het regt aan het plaatselijk bestuur voorbehouden, om den weg ten koste der ondernemers weder in goeden staat te doen brengen.

II. Deze ordonnancie treedt in werking op den dag der uitgifte van het Staatsblad, waarin zy is geplaatst.

En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, zal deze in het staatsblad van Nederlandsch-Indië geplaatst en, voor zooveel noodig, in de Inlandsche en Chinesche talen aangeplakt worden.

Sluiten