Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kaartjes werden, verstrekt, ook op die tariefborden geen vrachtprijzen behoefden te worden vermeld;

dat echter deze verdediging niet kan opgaan, omdat krachtens art. 67 niet alleen de vrachtprijzen voor de gewone treinen op die borden moeten worden gepubliceerd, maar ook die, welke voor de sneltreinen worden geheven, terwijl de niet verstrekking van kaartjes op meerbedoelde stations, uit welken hoofde dan ook, is eene met de dienstregeling strijdige daad, die de bestuurders van de voorschreven verpligting niet kan ontheffen;

Overwegende dat uit een en ander volgt, dat, met vernietiging van het vonnis des eersten regters, de beklaagden moeten worden schuldig verklaard aan drie overtredingen van art. 67 in verband met art. 213 van het algemeen reglement voor de spoorwegdiensten in N. I.;

Overwegende wijders met betrekking tot de aan de beklaagden Oltmans, Pool en Everts in de derde plaats ten laste gelegde feiten, dat de. eerste regter teregt de beklaagden heeft schuldig verklaard aan drie overtredingen van art. 79 in verband met art. 213 van het algemeen reglement, door op de in het vonnis a quo omschreven bewijsmiddelen als wettig en overtuigend bewezen aan te nemen, dat zij drie malen aan reizigers, die zich bh' tijds aan de stations Batavia en Buitenzorg hadden aangemeld om van daar met de sneltreinen te worden vervoerd naar Tjileboet en Pondok-Tjina, kaartjes hebben geweigerd; 2)

Overwegende eindeln'k, dat de eerste regter verkeerdelijk het requisitoir van dagvaarding ten aanzien van het de beklaagden Oltmans, Pool en Everts in de derde plaats sub 3o. ten laste gelegde feit, dat aan reizigers aan het station Pondok-Tjina naar Batavia plaatskaartjes zouden zijn geweigerd, heeft nietig verklaard op grond dat het wettelijk voorschrift, hetwelk daardoor zou zijn overtreden, in het requisitoir niet is vermeld:

dat toch art. 178 strafvordering bn' staatsblad 1876 No. 237 in dien zin is gewijzigd, dat de opgave der wettelijke bepalingen, waartegen de overtreding zou zijn begaan, niet meer verpligtend is;

Overwegende dat derhalve het vonnis van den eersten regter ook op dit punt behoort te worden vernietigd;

Overwegende met opzigt tot de op te leggen boeten, dat door den vertegenwoordiger der beklaagden is aangevoerd, dat de eerste regter ten onregte elk hunner afzonderlijk tot zoovele boeten heeft veroordeeld als er overtredingen door hen zh'n gepleegd, doch dat deze bewering niet is gegrond;

i) Volgens de door Bestuurders gegeven bevelen diende het stoppen der treinen aan enkele stations alleen om water in te nemen of om een tegenloopenden trein te doen passeren.

ยป) B. v. zij die zich aan de stations Noordwijk-Koningsplein of Depok aanmeldden om per sneltrein te gaan naar Tjileboet, moesten de vrachtprijs tot Buitenzorg betalen.

Sluiten