Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door hem opgemaakte, op nieuw onveranderd hierbij gevoegde ontwerpen, heeft opgemaakt alsof hu' geheel zelfstandig en regtstreeks zich tót de Regering verhoudt en er volstrekt geen Direkteur der Burgerlijke Openbare Werken bestond, niettegenstaande hem de bedoelingen der Regering dienaangaande duidelijk bekend gemaakt zijn.

Tegen die, zich telkens op nieuw herhaalde pogingen tot emancipatie moet worden gewaakt. Het moet niet meer kunnen voorkomen, dat de Direkteur der Burgerlijke Openbare Werken blootstaat aan weigeringen van den Inspekteur Generaal, als die welke geleid hebben tot de missive van den lsten Gouvernements Sékretaris van 31 Mei 1880, No. 861.

Ik heb mitsdien de eer Uwer Excellentie te adviseren, om de twee bovenbedoelde ontwerpen te arresteren, met de hierboven door mjj aangegeven wijzigingen en aanvullingen.

Daardoor zal al dadelijk in de dringende behoefte, welke aan een nieuw reglement voor de spoorwegdiensten in Indië bestaat, worden voorzien.

Het toezigt van Regeringswege uit te oefenen op de spoorwegdiensten in Nederlandsch-Indië kan, mjjns inziens, voorshands zonder overwegend bezwaar op de aangegeven wijze worden geregeld, doch komt mjj desniettemin voor al dadelijk te moeten worden gemaakt tot een onderwerp van nadere overweging, om de hieronder te vermelden redenen. Die overwegingen zullen vermoedelijk leiden tot wijzigingen, welke niet zonder tusschenkomst van het Opperbestuur tot stand gebragt zullen kunnen worden en dus noodwendig veel tijd van voorbereiding zullen vorderen.

Daarom en ten einde zoo spoedig mogelijk te voorzien in de bestaande dringende behoefte aan een nieuw Reglement op de spoorwegdiensten in Nederlandsch-Indië, komt het mij voor, dat de vaststelling der hierbij aangeboden ontwerpen, gewijzigd in den hierboven door mij aangegeven zin, niet afhankelijk gemaakt behoort of behoeft te worden van welligt nader te brengen wijzigingen in het toezigt van regeringswege op die diensten.

Kon, mag dat toezigt duurzaam op die wyze worden bestendigd? Deze vraag aarzel ik niet bepaald ontkennend te beantwoorden. Wat toch is de toestand?

Thans is, en volgens art. 262 van het hierbij aangeboden ontwerp zal ook voortaan, mijns inziens te regt, het Reglement voor de spoorwegdiensten in Nederlandsch-Indië van toepassing zijn op de dienst en het gebruik der Staatsspoorwegen.

Nu is de Inspekteur Generaal, de Chef van de dienst der Staatsspoorwegen, zoowel wat aanleg, als wat gebruik, onderhoud en exploitatie betreft, en tevens, volgens Staatsbladen van 1879, Nos. 213 en 214 en zijne bij art. 2 van het besluit van 13 Juny 1879, No. 6, gearresteerde Instructie, en zal hij ook voortaan volgens art. 28 van het hierbij gevoegd ont-

Sluiten